Tjänsteutlåtande

advertisement
HSU 2003-12-16 p 14
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställarkontor Vård
2003-11-18
1 (1)
LS 0309-2451
Handläggare:
Hans Cagnell
Samverkansöverenskommelse rörande människor med psykiska
handikapp 2004 - 2005
Ärendet
En samverkansöverenskommelse rörande människor med psykiska
handikapp har utarbetats mellan Nacka kommun och Beställarenhet Sydost.
Samverkansöverenskommelsen syftar till att, genom en utvecklad
samverkan, skapa en god livssituation för de vuxna vårdtagare som har
behov av insatser från bägge parter. Målgruppen är:
1.
2.
3.
4.
personer med psykiska funktionshinder
personer med missbruk och svår psykisk sjukdom
personer med neuropsykiatriska funktionshinder
äldre personer med psykisk sjukdom
I överenskommelsen klargörs kommunens respektive landstingets ansvar,
samt betonas att en nära samverkan mellan parterna är avgörande för att
målgruppen ska få sitt behov av stöd, omvårdnad och behandling
tillgodosett.
Sjukvårdsberedning Sydost har tagit del av ärendet. Vid sitt sammanträde
den 21 oktober 2003 godkände beredningen samverkansöverenskommelsen
och beslöt att överlämna ärendet till hälso- och sjukvårdsutskottet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås besluta
att
godkänna föreliggande samverkansöverenskommelse.
Lars-Bertil Arvidsson
Bilaga: Samverkansöverenskommelse rörande människor med psykiska handikapp
Download