WORD-dokumentet 1994160

advertisement
Cirkulärnr:
1994:160
Diarienr:
1994:2094
Handläggare:
Anita Sundin
Avdsek:
Vård
Datum:
1994-08-29
Mottagare:
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Rubrik:
Samarbetsprojekt för kompetensutveckling om psykiska
handikapp
1994:160
Handläggare
Anita Sundin/BW
1994-08-29
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Samarbetsprojekt för kompetensutveckling om psykiska
handikapp
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kommunalarbetareförbundet (SKAF) och Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF)
har bildat ett samarbetsprojekt för kompetensutveckling om psykiska handikapp. Medel har beviljats från Arbetslivsfonden för att bl a ta fram en
”arbetsbok” för ett bättre stöd till psykiskt handikappade.
Utbildningsmaterialet skall omfatta både basfakta och aktuell lagstiftning
men med en medveten utgångspunkt i intervjuer med klienter, anhöriga och
personal. Positiva exempel skall tas fram på hur man i samarbete mellan
olika professioner och kulturer kan erbjuda bra stöd och service så att
människor med olika grad och art av psykiska handikapp skall ges
möjligheter att så långt möjligt delta i samhällslivet.
Gruppen planerar att skriftligt och genom regionala konferenser nå ut till de
lokala parterna. Dessutom planeras att inom projektets ram starta två
pilotarbeten med en ”vägledarutbildning” för ett femtiotal deltagare från
skilda kompetensområden med arbetsboken som grund. Detta skall förhoppningsvis stimulera till lokal fortbildning, utvecklad verksamhet och ett
bättre samarbete. Därmed kan olika berörda få en god kompetens för att utveckla stöd och service i samråd med människor med psykisk ohälsa och
deras anhöriga.
Till samarbetsprojektet har knutits en referensgrupp. I referensgruppen ingår
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska
kommunalarbetareförbundet (SKAF), Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKFT), Vårdförbundet SHSTF, Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa (RSMH), Riksförbundet av Intresseföreningar För Schizofreni
(Riks-IFS), samt Arbetsmarknadsstyrelsen genom representant från Länsar-
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
1994-08-29
betsnämnden i Göteborg och Riksförsäkringsverket, enheten för rehabilitering.
Ytterligare upplysningar kan ges av förbundssekreterare Anita Sundin,
Svenska Kommunförbundet, tfn 08 - 772 43 25 eller av utredare Inger
Dahlberg, Landstingsförbundet, tfn 08 - 702 45 24.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Sektionen för Vård och Omsorg
Lennart Jonasson
2
Download