Cirkulärnr:
1996:36
Diarienr:
1996/0354
Handläggare:
Karl-Axel Johansson
Sektion/Enhet:
Vård och Omsorg
Datum:
1996-02-02
Mottagare:
Kommunstyrelsen
Individ- och familjeomsorg
Rubrik:
Frivilligt socialt arbete
Bilagor:
Enkätundersökning om frivilligt arbete i kommunerna
1996:36
Vård och Omsorg
Karl-Axel Johansson
1996-02-02
Kommunstyrelsen
Individ- och familjeomsorg
Frivilligt socialt arbete
Det frivilliga sociala arbetet har de senaste åren varit föremål för en ökande
uppmärksamhet. Flera statliga utredningar har behandlat frågan. Socialtjänstkommittén har t. ex föreslagit att socialtjänsten i större utsträckning bör samarbeta
med och stödja frivilligt arbete. Det samhällsekonomiska läget har sannolikt också
bidragit till att debatten intensifierats nu. I debatten finns också inslag som
innebär ett ifrågasättande om samhället är bäst på att lösa alla välfärdsproblem.
Svenska Kommunförbundet får ofta frågor om vad som pågår i kommunerna när
det gäller frivilligt socialt arbete. Vi har funnit det angeläget att öka våra kunskaper och därför genomfört en enkätundersökning i ett 80-tal kommuner. Enkätresultaten redovisas i bifogade promemoria.
Enkäten har genomförts som ett praktikantarbete av en studerande vid socialhögskolan i Stockholm. Praktikanten, Riina Kiik, är född och uppvuxen i Estland
och kan därför betrakta Sverige från flera utgångspunkter. I promemorians
slutdiskussion redovisar författaren några egna reflexioner, som Kommunförbundet tycker är intressanta och kan berika den svenska diskussionen.
Svenska Kommunförbundet kommer under 1996 fortsätta att arbeta med den frivilliga sociala verksamheten inom socialtjänsten. För närvarande pågår diskussioner med företrädare för frivilligorganisationerna och ett forskarlag vid Stora
Sköndal om några gemensamma aktiviteter. Vi har också för avsikt att inleda ett
samarbete med personalorganisationerna på området.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Vård och Omsorg
Anita Sundin
Karl-Axel Johansson
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
1996-02-02
2