WORD-dokumentet 1992186

advertisement
Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Datum:
Mottagare:
Rubrik:
Bilagor:
1992:186
1992:3230
Ingrid Söderström
AK ÄldreIfo
1992-12-11
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Kommundelsnämnden
Sociala distriktsnämnden
Skolstyrelsen/motsv
EGs äldreår
Broschyr
EG:s äldreår
1993 har proklamerats som EG:s äldreår. Syftet med äldreåret är bl a att belysa de äldres
positiva bidrag till samhället samt att stärka solidariteten mellan generationerna. EG:s
ministerråd betonar även betydelsen av samarbetet mellan frivilligorganisationer och
myndigheter.
I EES-avtalet har man skrivit in, att ett åtagande för medlemsländerna i denna fråga även
skall omfatta EFTA-länderna. Medlemsländerna uppmanas att inrätta nationella
samarbetskommittéer, som skall samordna aktiviteterna.
I Sverige kommer en kommitté att bildas under januari 1993. Den leds av
socialdepartementet och består av företrädare för myndigheter och olika
intreseeorganisationer däribland Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.
Kommunförbundets representant blir Ingrid Söderström.
Kommitténs uppgift bör enligt regeringskansliet bl a vara att föra fram befintliga projekt
som kan anses falla inom ramen för Äldreåret. Syftet bör i första hand vara att belysa olika
sätt att påverka attityder till de äldre i samhället.
Kommunförbundet vill därför komma i kontakt med kommuner, som har
projekt/verksamheter som på olika sätt syftar till att påverka attityder till de äldre och
stimulerar till ett samarbete mellan generationerna.
Förutom dessa aktiviteter anordnas flera internationella konferenser. Projektet "Att åldras är
att växa" medverkar i en konferens 1-3 mars 1993 i Köpenhamn och Malmö. Det finns
möjlighet att före 1/2 1993 anmäla sig till den. För ytterligare information hänvisas till
bilaga!
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Allmän kommunalpolitik
Äldre-, individ- och familjeomsorg
Karl-Axel Johansson
Ingrid Söderström
Download