WORD-dokumentet 1991090

advertisement
Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Datum:
Mottagare:
Rubrik:
Bilagor:
1991:90
1991:1402
Håkan Skötte
KES Ekadm
1991-06-20
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Resultat av finansiell enkät våren 1991
Sammanställning av enkät
Resultat av finansiell enkät, våren 1991
226 kommuner och 19 landsting har besvarat den enkät som Kommunförbundet tillsänt
kommuner och landsting under februari månad.
En sammanställning av resultatet bifogas detta cirkulär. Syftet med enkäten är främst att
komplettera annan finansiell information som lämnas av kommuner och landsting.
I vissa avseenden har enkäten statistiska brister varför vi valt att endast i allmänna ordalag
kommentera det resultat som framkommit.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Samhällsplanering
Ekonomiadministrativa sektionen
Anders Haglund
Håkan Skötte
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards