WORD-dokumentet 1991090

advertisement
Cirkulärnr:
Diarienr:
Handläggare:
Avdsek:
Datum:
Mottagare:
Rubrik:
Bilagor:
1991:90
1991:1402
Håkan Skötte
KES Ekadm
1991-06-20
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Resultat av finansiell enkät våren 1991
Sammanställning av enkät
Resultat av finansiell enkät, våren 1991
226 kommuner och 19 landsting har besvarat den enkät som Kommunförbundet tillsänt
kommuner och landsting under februari månad.
En sammanställning av resultatet bifogas detta cirkulär. Syftet med enkäten är främst att
komplettera annan finansiell information som lämnas av kommuner och landsting.
I vissa avseenden har enkäten statistiska brister varför vi valt att endast i allmänna ordalag
kommentera det resultat som framkommit.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Samhällsplanering
Ekonomiadministrativa sektionen
Anders Haglund
Håkan Skötte
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards