Finansiell samordning – för vem ger det resultat ?

advertisement
Finansiell samordning – för
vem ger det resultat ?
Medverkande parter
En försäkringskassa
En arbetsförmedling
Ett landsting
En eller flera kommuner eller kommundelar
Alla fyra måste vara med
Målgrupp
Yrkesverksam befolkning i åldrarna
18 – 64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att
uppnå eller förbättra sin förmåga till
förvärvsarbete.
Cirka 5 procent av befolkningen i
arbetsför ålder.
Varför finansiell samordning


Individers behov av rehabilitering
tillgodoses inte
Samhällets resurser används inte
kostnadseffektivt
Vad är orsaken ?






Rehabiliteringsansvaret är uppdelat på
flera aktörer
Oklart ansvar
Gemensamma metoder saknas
Olika mål för myndigheterna
Informationsbrister mellan myndigheter
Ekonomiska incitament saknas
Vad behövs?



Förbättrat samarbete mellan olika
verksamheter och därigenom bättre tillgodose
enskilda människors behov av rehabilitering
Ett samlat eller sammanhållet ansvar för
de insatser som behövs utifrån individens
behov
En struktur för samarbete, samverkan och
samordning
Motiv och syfte

Finansiell samordning mellan olika
aktörer inom rehabiliteringsområdet ska
underlätta en effektiv resursanvändning.
De samordnade resurserna ska
användas för insatser som syftar till att
den enskilde ska uppnå eller
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete.
Samordningsförbundets styrelse


Skall kunna anlägga en helhetssyn på de
frågor samordningsförbundet har att ta
ställning till.
Skall ha förmåga att höja sig över ett
sektoriserat tankesätt och se till de syften och
motiv som ligger bakom den finansiella
samordningen.
Samordningsförbundets
uppgifter
- Besluta om hur tillgängliga medel skall
användas
- Besluta om mål och riktlinjer
- Finansiera de rehabiliteringsinsatser som de
samverkande parterna tillhandahåller
- Stödja samarbetet mellan parterna
- Svara för uppföljning och utvärdering
- Upprätta budget och årsredovisning Ej fatta
beslut som avser myndighetsutövning.
Insatser
Finansiering av insatser inom de
samverkande parternas samlade
ansvarsområde med syfte att
återställa eller öka den enskildes
funktions- och arbetsförmåga.
Viktigt att även förebyggande
åtgärder kan komma till stånd inom
ramen för den finansiell samordning
Samverkansparternas uppgifter



Beslutar om insatser till enskilda
personer.
Samverkansparterna behåller sitt
rehabiliteringsansvar för den
enskilde.
Myndighetsutövningen ligger kvar
på respektive part.
VÄRDEGRUND




Alla rehabiliteringsinsatser skall utgå från den
enskilde Norrköpingsbons behov och förmåga
Den enskilde Norrköpingsbons aktiva
medverkan i sin egen rehabiliteringsprocess
skall alltid eftersträvas
Alla insatser skall anpassas till kvinnors och
mäns förmåga och förutsättningar
Samtliga rehabiliteringsinsatser skall syfta till
att den enskildes förmåga till förvärvsarbete
direkt eller indirekt stärks
Förväntade effekter och
vinster



Individperspektiv - förbättrad hälsa och
livskvalitet
De samverkande parterna - finna
snabbare och effektivare lösningar för
individen, vilket förväntas leda till minskade
kostnader
Samhällsperspektiv - största vinsterna
förväntas uppstå genom att individen
kommer ut på arbetsmarknaden
Download