Finansiell analys

advertisement
Produktionsekonomi
Produktionsmedel:
Pengar - kapital
Material – insatsvaror
Kunskap - kompetens
Information – statistik
Tid
några KI - begrepp
• Inkomster = bindande beställning/avtal med kund, statistikförs
som försäljning/ordersumma
• Intäkter = efter godkänd leverans och ivägsänd faktura
• Inbetalningar = enligt betalningsvillkor, t ex 30 dagar kommer
betalning på BG/PG eller direktinsättning
• Utgifter = bindande beställning/avtal med leverantör
• Kostnader = efter godkänd leverans mottas faktura, i takt med
förbrukningen bokförs kostnaden (direkt eller avskrivning flera år)
• Utbetalningar = enligt betalningsvillkor, t ex 30 dagar efter
fakturadatum förfaller den till betalning via BG/PG eller
direktinsättning
Resultatplanering, forts.
• Resultat = Volym * (förs pris/styck –
rörlig kostnad/styck) – fasta kostnader
• Resultatdiagram (ger överskådlig bild)
• Kritisk punk (break even)
• Säkerhetsmarginal = Verklig volym –
kritisk volym eller Verklig omsättning –
kritisk omsättning
Investeringskalkylering
Långsiktig kapitalbindning av olika slag:
• Ersättningsinvestering (reinvestering) för att upprätthålla
produktionsvolym
• Expansionsinvestering (nyinvestering) för att utöka
kapacitet och öka lönsamheten
(rationaliseringsinvesteringar)
• Miljöinvestering för att förbättra den yttre och/eller inre
miljön i företaget
• Forskning & utveckling i syfte att få fram kommersiellt
användbara produkter och/eller tjänster
• Utbildning av personal för att öka konkurrenskraften
• Varumärke i form av t ex marknadsföring för att förbättra
attityd och image
• Finansiella investeringar i värdepapper, dotterbolag etc
Investeringskalkylering - begrepp
• Grundinvestering – G - utbetalningarna
• Inbetalningsöverskott – a – inbetalningarna
från förädlingen
• Restvärde – R – vid slutet av den
ekonomiska livslängden
• Ekonomisk livslängd – n – antal år
• Kalkylränta – r – förräntningskravet
Investeringskalkylering
• Kapitalvärdemetoden – nuvärdemetoden
• Ger svar på frågan: Överstiger
inbetalningsöverskottet investeringens
storlek
• Summera a genom att ta a år 1 *
nuvärdestabell med kalkylräntan osv och
summera samtliga a. Är summa a större än
G är investeringen lönsam
Investeringskalkylering
• Pay back – återbetalningsmetoden
• Ger svar på frågan: Hur lång tid tar det att
tjäna in det investerade beloppet
• Summera a de enskilda åren tills
summa a = G, då vet man antal år
Redovisning
• Extern
• Grundbokföring (dubbel
Italiensk, debet, kredit)
med reskontra
• Huvudbok
• Resultaträkning (RR)
• Balansräkning (BR)
• Förvaltningsberättelse
• Finansieringsanalys
(större företag)
• Revisionsberättelse
•
•
•
•
Intern
Bokföringsmaterial
Order och avtal
För- och efterkalkyler,
tex Produkt, pris,
investering
• Statistik från olika
mätningar
Redovisning, forts
•
•
•
•
•
Årsredovisningens innehåll
Resultaträkning (RR)
Balansräkning (BR)
Förvaltningsberättelse
Finansieringsanalys (större företag)
Revisionsberättelse
Redovisning, forts
Grundläggande redovisningsprinciper:
• En rättvisande bild av företagets/koncernens
ekonomiska ställning (true & fair)
• Fortlevande verksamhet (going koncern)
• Konsekvens (samma värderingsmetoder
skilda räkenskapsår)
• Försiktighet (låg värdering av fordringar,
tillgångar, intäkter, kostnader och skulder)
• Kontinuitet (UB RÅ 1 = IB RÅ 2)
Redovisning, forts
Inkomster
Utgifter
Intäkter
Kostnader
Resultaträkning
Tillgångar
Skulder
Balansräkning
Redovisning, forts
KL
Normer i form
av god
Redovisningssed
Från FAR och
BFN
SIL
Skatterättsliga regler
BFL
Civilrättsliga regler
ÅRL
Värdering av anläggningstillgång
– fastighet, dotterbolag etc
Marknadsvärde
Max värde
Civilrättsligt
Bokfört
värde
Min
Värde KL
Metodik vid Finansiell analys
1. Fastställ syfte med analysen (företagsförvärv,
investering i aktier etc)
2. Tillförlitlighet i underlag ? (kvalitetssäkra, räkna
fram justerat eget kapital, finns fler källor ?)
3. Beräkna nyckeltal (ju fler desto bättre bild…)
4. Tolka de framräknade nyckeltalen (ställ gärna
frågor till representanter för företaget)
5. Ställ samman en finansiell diagnos !
Traditionell Finansiell analys
•
Räntabilitet = Lönsamheten i kärnverksamheten
•
Likviditeten = Betalningsförmågan på kort sikt,
(30 – 60 dagar)
•
Soliditeten = Betalningsförmågan på lång sikt
(ca 2 – 5 år)
Beräknade nyckeltal jämförs med
•
•
•
•
Allmänna normtal,
t ex minst 1 för
kassalikviditet
Tidsserie för företaget
(5 – 10 år)
Branschgenomsnitt
Konkurrenternas
nyckeltal
•
Försök göra en prognos
över framtida utveckling
•
Gör gärna en
känslighetsanalys
Finansiell analys
•
Räntabiliteten avser att spegla om företagets
vinst är tillfredställande i förhållande till det
kapital som arbetar i företaget :
•
Vinst / kapital * 100 = Räntabilitet (i %)
•
Resultat efter finansiella poster / justerat eget
kapital * 100 = Avkastning på eget kapital (i %)
Hur hög bör räntabiliteten vara ?
•
•
•
•
Långivare skall erhålla rimlig ränta
Egna kapitalet i företaget skall inflationsskyddas
Ägarna skall erhålla riskpremie
Framtida tillväxt i företaget skall delvis
finansieras med egna vinstmedel
Finansiell analys
•
•
•
•
•
•
Likviditet avser att spegla framtida kortsiktig
betalningsförmåga (ca 1 år):
Omsättningstillgångar 1 / kortfristiga skulder =
kassalikviditet
Kassalikviditeten bör överstiga 1
Omsättningstillgångar 1 och 2 / kortfristiga skulder =
balanslikviditet
Balanslikviditet bör överstiga 2
”Har företaget en beredskap för att hantera en tillfällig
minskning i försäljningsinkomster som minskar flödet av
inbetalningar ?”
Finansiell analys
•
•
•
•
•
•
Soliditet avser att spegla framtida långsiktiga
betalningsförmåga (ca 3-5 år):
Justerat eget kapital / totalt kapital = soliditet 1
Justerat eget kapital = Eget kapital + 70 % av
obeskattade reserver
Riskbärande eget kapital / totalt kapital = soliditet 2
Riskbärande eget kapital = Eget kapital + 100 % av
obeskattade reserver
”Har företaget en ekonomisk uthållighet att hantera såväl
expansionsbehov som en mer permanent minskning i
försäljningsinkomster ?”
Download