Nettotillgångar

advertisement
Företag och marknad
Ekonomisk information och extern redovisning
Externa användare
• Ägarna – beroende på företagets storlek
• Investerare
– Långivare, aktieägare
– kapitalmarknadsperspektivet
Information – för att fatta beslut
• Vilken typ av beslut?
– Kapitalmarknaden (aktie- och kreditmarknaden)
• Låna ut pengar
• Köpa, sälja, behålla aktier
Externredovisningens syfte
• Skapa förtroende
– Ärligt, begripligt, det mest sanna
– Finansiell information
– Kvantitativ information
Redovisning
• För vem?
– Beslutsfattare, intressenter
• Om vem?
– Juridisk enhet, ekonomisk enhet, geografisk enhet
• Av vad?
– Lönsamhet (historisk information för prognos)
• För vad?
– Investeringsbeslut
Begrepp
• Resultat (vinst/förlust)
–
Intäkter - kostnader
• Intäkter
–
Värdet av viss prestation under viss period
• Kostnader
–
Värdet av förbrukade resurser under viss period
• Vinst
–
Ökning av företagets värde för ägarna
• Nettotillgångar
–
Tillgångar – skulder = eget kapital
Begrepp forts...
• Inkomst – intäkt – inbetalning
• Utgift – kostnad - utbetalning
Ekonomiskt värde
• Redovisade värden finns i de finansiella
rapporterna
• Ekonomiskt värde
– Subjektivt begrepp
– Teoretiskt begrepp; vad som kan konsumeras under
en period och ändå vara lika ”well-off” i nästa period
Varför redovisningsregler?
• Effektivisera kapitalmarknaden
• God redovisningssed
– Praxis hos en kvalitativt högt stående
redovisningsskyldiga
• Rättvisande bild
– True and fair view
Grundläggande krav på
redovisningen
• Användarvänlig och korrekt
• Innehålla finansiella rapporter
– Ekonomisk ställning (balansräkning)
– Ekonomiskt resultat (resultaträkning
– Hur pengar använts och finansiering
(kassaflödesanalys)
Årsredovisning
• Avges per räkenskapsår
–
–
–
–
Förvaltningsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Finansieringsanalys = Kassaflödesanalys (för större
företag
– Noter
– Revisionsberättelse
Balansräkning
• Balansekvationen
– Aktivsidan
• tillgångar
– Passivsidan
• Skulder och eget kapital
• Balansomslutning (summa tillgångar/summa
skulder och eget kapital)
Balansräkning forts
• Tillgångar
– Anläggningstillgångar
• Materiella
• Immateriella
• Finansiella
– Omsättningstillgångar
• Varulager
• Kortfristiga fordringar
• Likvida medel
Balansräkning forts
• Skulder
– Långfristiga skulder
– Kortfristiga skulder
• Avsättningar
– Skulder som är osäkra till tid eller belopp
• Eget kapital
– Bundet eget kapital
– Fritt eget kapital
Nettotillgångar
• Nettotillgångar = eget kapital
• Tillgångar – skulder = eget kapital
• Tillgångar – skulder = nettotillgångar
Värdering
• Historiskt anskaffningsvärde
• Återanskaffningsvärde, nutida försäljningsvärde
• Framtida värde (nuvärde)
Resultaträkning
–
–
–
•
Rörelseresultat
–
–
•
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
–
–
–
•
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Avskrivningar
Extra ordinära
Avsättningar
Skatt
Årets resultat
Finansieringsanalys/
Kassaflödesanalys
• Kassaflöde från löpande verksamhet
–
–
Utgår från resultat efter finansiella poster
Förändring i varulager, kortfristiga fordringar och skulder, icke
kassaflödespåverkande poster, skatt etc
• Kassaflöde från investeringsverksamheten
–
Köp och försäljning av anläggningstillgångar, dotterbolag etc
• Kassaflöde från finansieringsverksamheten
–
Upptagande av nya lån, amortering, utdelning, nyemission
• (utdelning och nyemission = kapitaltransaktioner med aktieägarna)
• Summerar till förändring av likvida medel
Koncernredovisning
• Eliminera interna mellanhavanden
• Inga obeskattade reserver eller
bokslutsdispositioner
Fortsättning följer nästa gång....
• Nyckeltal, bedömningar av företag m.m.
– T ex likviditet, soliditet, räntabilitet etc
Nyckeltal
• Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt)
– Kassalikviditet = LOT/KS
– Balanslikviditet = OT/KS
forts
• Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt)
EK/T
• Skuldsättningsgrad
S/T
Forts
• Räntabilitet
– Räntabilitet på eget kapital
• Refi/E
– Räntabilitet på totalt kapital
• Res e. avskrivn + fin.int/T
– Räntabilitet på sysselsatt kapital
• RöR + fin.int/avkastningskrävande kapital
Frågor
• Vad ingår i en balansräkning resp. en
resultaträkning?
• Vad visar en balans- resp. resultaträkning?
• Vad är en finansieringsanalys/kassaflödesanalys?
• Vad innebär likviditet resp. soliditet?
• Vad innebär räntabilitet? Ge exempel på några
räntabilitetsmått.
Forts. frågor
• Vilka krav ställs på tillgångar för att de ska tas
upp i balansräkningen?
• Tillgångar kan värderas på olika sätt. Ge några
exempel på värderingsmetoder.
• Vad ska en årsredovisningsinnehålla för olika
delar?
• Vad innebär frivilligrapporter i årsredovisningen?
Ge några exempel.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards