fek åk 1ht 07 finansiering - IEI

advertisement
Linköpings universitet
IEI, Magnus Holmström
2007-08-26
FÖRETAGET I ETT FINANSIELLT PERSPEKTIV
Företag kan beskrivas som finansiella kretslopp där förvärvade
resurser förädlas till produkter som säljs med vinst.
Hur fungerar företagets finansiella kretslopp?
Företaget köper material till markandspriser från leverantörer. Materialet förädlas till
produkter som säljs till marknadspriser till kunder. Om marknadsvärdet av produkterna är
högre än produktionskostnaderna går förtaget med vinst
Hur beräknas företagets vinst?
Vinst = Intäkter – kostnader (resultatekvationen)
Intäkter = värdet av sålda produkter under en period.
Kostnader = värdet av resursförbrukningen för att tillverka produkterna under perioden.
Företag har inga egna pengar. Allt kapital som finns i företag har
lånats ut eller investerats av aktörer på kapitalmarknaden. För
att få till gång på kapital måste företag kunna betala rådande
markandspris. Företag som inte kan betala kapitalkostnaden
kommer att straffa ut sig från kapitalmarknaden.
Vad är marknadspriset på riskkapital?
Marknadspriset på riskkapital består av följande komponenter och kan beräknas med
portföljteori, i detta exempel genomsnittliga värden under en 40 års period.
Riskfri ränta = 3 % (BNP tillväxt)
Inflation
=3%
Riskpremie = 6 %
= 12 % = aktiemarknadens genomsnittliga avkastningskrav efter skatt.
Hur beräknas företagets kapitalkostnad?
Företagets kapitalkostnad beräknas genom en viktning av kostnaderna för eget kapital (E) och
skulder (S). Exempel: E är 40 Mkr och kostar 15 %. Skulderna är 60 Mkr och kostar 5 %.
Kapitalkostnad = 0,4*15 + 0,6*5 = 6+3= 9 %
Vid beräkning av kalkylräntan utgör kapitalkostnaden golvet och alternativkostanden taket.
Företagsledningen och kapitalmarknadens aktörer bedömer
företagets effektivitet med lönsamhetsmått som beräknas med
redovisningsbaserade resultat och kapital mått.
Hur ser resultat- och balansekvationerna ut?
Resultatekvationen (Resultat = Intäkter – Kostnader)
Försäljningsintäkter (omsättning)
-Kostnad sålda varor (direkta eller rörliga kostnader)
=Bruttoresultat
-Avskrivningar (värdeminskning av anläggningstillgångar)
=Resultat före finansiella poster
+Ränteintäkter
-Räntekostnader (ersättning till banker)
=Resultat före skatt
-Skatt (ersättning till staten)
= Årets vinst (ersättning till ägarna)
Balansekvationen (Tillgångar = Eget kapital + Skulder)
Anläggningstillgångar
Eget kapital
Omsättningstillgångar
Skulder
Vilka är de vitigaste lönsamhetsmåtten?
Räntabilitet på Eget kapital = Resultat efter räntekostnader/Eget kapital
Skuldräntan = Räntekostnader/Skulder
Räntabilitet på Totalt kapital = resultat före räntekostnader/Totalt kapital
Företagets marknadsvärde betäms av vad en köpare är villig att
betala, precis som värdet av alla andra varor på en marknad. En
viktig anledning till förvärv av aktier är att få rätt till framtida
vinster.
Hur kan företag och andra typer av tillgångar värderas?
Substansvärdet = vad man får vid en försäljning av tillgångarna
Avkastningsvärdet = nuvärdet av framtida betalningsöverskott (vinster)
Vad är sambandet mellan företagets lönsamhet och värde?
Ju högre lönsamhet desto högre värde.
Download