le4 räkenskapsanalys

advertisement
LE4 RÄKENSKAPSANALYS
”FÖRE” UPPGIFTER ............................................................................................................................. 2
4.1
4.2
4.3
LÖNSAMHET ................................................................................................................................. 2
SOLIDITET OCH LIKVIDITET ............................................................................................................ 2
LÄREKONOMI ................................................................................................................................ 2
UNDER UPPGIFTER .............................................................................................................................. 3
4.4
4.5
4.6
4.7
PETTERSSON & BENDEL AB .......................................................................................................... 3
EKONOMISK ANALYS...................................................................................................................... 3
LEHMAN SISTERS.......................................................................................................................... 4
BILL.E.RUD AB............................................................................................................................. 4
LÖSNINGSFÖRSLAG ”FÖRE” UPPGIFTER ........................................................................................ 8
LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER ......................................................................................... 8
1
”FÖRE” UPPGIFTER
4.1 Lönsamhet
Anta att ett företag redovisar intäkter på 500 000 kr, kostnader på 410 000 kr och ett
genomsnittligt totalt kapital på 320 000 kr. Beräkna företagets:
a) Räntabilitet på total kapital
b) Vinstmarginal
4.2 Soliditet och Likviditet
Nedanstående balans- och resultaträkning gäller för ett företag.
a) Hur stor är företagets balansomslutning?
b) Beräkna företagets rörelsekapital
c) Beräkna företagets kassalikviditet
d) Beräkna företagets balanslikviditet
e) Beräkna företagets soliditet
BALANSRÄKNING
Tillgångar:
Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivning
Varulager
Kundfordringar
Kassa
Plusgiro
Bank
Summa tillgångar
368 200
141 640
Eget kapital och skulder:
Eget kapital
Banklån
Leverantörsskuld
Momsredovisning
Summa eget kapital och skulder
226 560
585 000
86 000
3 620
0
318 500
1 219 680
RESULTATRÄKNING
Försäljningsintäkter, Arvode
Lokalhyra
Företagsförsäkringar
Personalrepresentation, avdragsgill
Avskrivningar
Ränteintäkter
Räntekostnader
Årets resultat
420 000
-30 000
-28 000
-304
-73 640
3 200
-4 500
2 867
476 756
233 000
441 000
68 924
1 219 680
4.3 Lärekonomi
Företaget Lärekonomi har en årlig omsättning på 370 000 kr, finansiella intäkter på 1 200 kr,
finansiella kostnader på 4 200 kr, rörelsekostnader på 290 000 kr och ett genomsnittligt totalt
kapital på 310 000 kr.
a) Beräkna företagets vinstmarginal.
b) Beräkna företagets kapitalomsättningshastighet.
c) Beräkna företagets räntabilitet på totalt kapital.
d) Vad blir företagets räntabilitet på totalt kapital om företaget istället skulle ha en
vinstmarginal på 25% och en kapitalomsättningshastighet på 1,4 ggr.
2
UNDER UPPGIFTER
4.4 Pettersson & Bendel AB
Företaget Pettersson & Bendel AB har nedan årsbokslut för 2010:
a) Beräkna Räntabilitet på total kapital
b) Beräkna Vinstmarginal
c) Beräkna Kapitalomsättningshastighet
d) Beräkna Räntabilitet på eget kapital
Balansräkning (tkr) 2010
Tillgångar
Fastigheter
Maskiner
Varulager*
Kundfordringar
Kassa och bank
800
200
250
150
100
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
200
160
800
0
340
Balansräkning (tkr) 2009
Tillgångar
Fastigheter
Maskiner
Varulager*
Kundfordringar
Kassa och bank
700
150
125
100
150
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
200
125
600
0
300
Resultaträkning (tkr) 2010
Rörelsens intäkter
Personal kostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Bokslutsdispositioner
Skatt
Årets resultat
2200
-850
-500
-400
450
40
-230
260
-80
-55
125
4.5 Ekonomisk analys
a) Nedan ser du några nyckeltal/absoluta tal. Din uppgift är att förklara vad talen säger och hur
man hittar dem/räknar fram dem. Tag hjälp av siffrorna nedan och gör en ekonomisk analys
av företaget. Motivera dina ställningstaganden.
1) Nettoomsättning, tkr
2) Resultat efter finansiella poster, tkr
3) Balansomslutning, tkr
4) Antal anställda, st
5) Soliditet, %
6) Avkastning på totalt kapital, %
7) Avkastning på eget kapital, %
2009
18 057
1 427
7 068
14
44,9
20,3
45
2008
15 582
1 905
5 933
12
53,6
32,3
59,9
2007
13 713
1 629
5 185
10
52,9
31,7
59,4
2006
11 186
1 535
4 023
9
45,1
38,5
84,6
2005
12 361
1 270
5 467
8
64,3
23,2
36,1
3
4.6 Lehman Sisters
Studera nedanstående balansräkning för Lehman Sisters och besvara frågorna (Företagets
checkkredit är 0 kr, belopp i kronor)
a) Beräkna företagets rörelsekapital
b) Beräkna företagets kassalikviditet
c) Beräkna företagets balanslikviditet
d) Beräkna företagets soliditet
Balansräkning (kr) Lehman Sisters
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
480 000
Omsättningstillgångar
Varulager
321 000
Kundfordringar
270 000
Kassa och bank
71 000
Summa
1 142 000
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
200 000
Årets resultat
98 000
Skulder
Långfristiga skulder
Inteckningslån
412 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
380 000
Skatteskulder
52 000
Summa
1 142 000
4.7 Bill.E.Rud AB
Nedan ser du en resultat- och balansräkning för företaget Bill.E.Rud AB.
a) Vad blev årets resultat?
b) Vad blev rörelseresultatet?
c) Vad blev resultat före skatt?
d) Vad blev resultat före avskrivningar?
e) Hur stor är årets försäljning (inkl. övriga rörelseintäkter som är tex skadestånd)?
f)
Hur stora är företagets avskrivningar enligt plan?
g) Hur stora finansiella kostnader har företaget haft?
h) Till vilket värde uppgår företagets tillgångar?
i)
Till vilket värde uppgår företagets eget kapital?
j)
Till vilket värde uppgår företagets skulder?
k) Vad är företagets kassalikviditet (checkkredit=0)?
l)
Vad är företagets balanslikviditet?
m) Vad är företagets rörelsekapital?
n) Vad är företagets räntabilitet på eget kapital?
o) Vad är företagets räntabilitet på totalt kapital?
p) Vad är företagets vinstmarginal?
q) Vad är företagets kapitalomsättningshastighet?
4
Rapport över totalresultat för koncernen
2009
2008
Nettoomsättning
7 760
7 792
Övriga rörelseintäkter
32
15
Summa rörelsens intäkter
7 792
7 807
Förändringar av varulager
26
-46
Råvaror och förnödenheter
-3 870
-3 929
Övriga externa kostnader
-1 706
-1 727
Personalkostnader
-1 380
-1 309
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar
-562
-507
Summa rörelsens kostnader
-7 492
-7 518
Rörelseresultat
300
289
Finansiella intäkter
4
16
Finansiella kostnader
-118
-181
Finansnetto
-114
-165
Resultat före skatt
186
124
Skatt
-21
28
Årets resultat
165
152
MSEK
Rörelsens kostnader
Finansiella poster
5
Rapport över finansiell ställning för koncernen
MSEK
2009-12-31
2008-12-31
Immateriella anläggningstillgångar
96
74
Materiella anläggningstillgångar
5 443
5 727
Andelar i intresseföretag och joint ventures
4
4
Övriga innehav
11
18
Uppskjutna skattefordringar
1
1
Långfristiga fordringar
0
0
Summa anläggningstillgångar
5 555
5 824
Varulager
1 065
1 091
Skattefordringar
16
26
Kundfordringar
1 152
1 294
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
83
59
Övriga fordringar
392
185
Likvida medel
818
542
Summa omsättningstillgångar
3 526
3 197
Summa tillgångar
9 081
9 021
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Aktiekapital
774
667
Övrigt tillskjutet kapital
903
85
Reserver
90
-176
Balanserade vinstmedel
2 228
2 062
Summa eget kapital
3 995
2 638
Räntebärande skulder
1 080
2 396
Avsättningar för pensioner
193
183
Övriga avsättningar
27
25
Uppskjutna skatteskulder
1 357
1 254
Summa långfristiga skulder
2 657
3 858
Räntebärande skulder
697
580
Leverantörsskulder
1 049
1 004
Skulder till intresseföretag
7
15
Skatteskulder
3
0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
593
431
Övriga skulder
78
483
Avsättningar
2
12
Summa kortfristiga skulder
2 429
2 525
Summa skulder
5 086
6 383
Summa eget kapital och skulder
9 081
9 021
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
7
LÖSNINGSFÖRSLAG ”FÖRE” UPPGIFTER
4.1
a) Räntabilitet på total kapital = Resultat efter finansiella intäkter / Genomsnittligt totalt kapital
(500 - 410)/320 = 28,125 %
b) Vinstmarginal = Resultat efter finansiella intäkter / nettoomsättningen
90/500 = 18%
4.2
a) Balansomslutning detsamma som en sida i BR
1 219 680 kr
b) Rörelsekapital = Omsättningstillg. + checkkredit - Kortfristiga skulder
993 120 + 0 - 509 924 = 483 196 kr
c) Kassalikviditet = Omsättningstillg. – varulager + checkkredit / Kortfristiga skulder
993 120-585 000 / 509 924 = 0,80
d) Balanslikviditet = Omsättningstillg. + checkkredit / Kortfristiga skulder
993 120 / 509 924 = 1,94758
e) Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
476 756 / 1 219 680 =0,39
4.3
a) 81 200 / 370 000=21,94%
b) 370 000 / 310 000=1,1935 ggr
c) 81 200 / 310 000=26,19%
d) 0,25*1,4 = 35%
LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER
4.4
a) 490 / 1362,5 = 0,3596
b) 490 / 2200 = 0,2227
c) 2200 / 1362,50 =1,6164 ggr
d)
Eget kapital 2010: 200+(160*73,7%) = 317,92
Eget kapital 2009: 200+(125*73,7%) = 292,125
Genomsnittligt EK: 318+292 / 2 = 305,0225
Re: 260 / 305,0225 = 0,8524
4.5
1) Försäljningsintäkter (högst upp i resultaträkningen) säger hur mycket man har sålt för under året.
2) Hittar man i resultaträkningen, alla intäkter och kostnader som avser verksamheten och kostnader i
verksamheten inkl. finansiella intäkter och kostnader finns med. Ej belastad med bokslutsdispositioner
och skatt.
3) Totala tillgångar alt. EK & Skulder, i balansräkningen.
8
4) Antal anställda under året. Två halvtidarbetande blir en anställd.
5) Soliditet är EK +(73,7% obeskattade reserver) / totala tillgångar.
6) Resultat efter finansiella intäkter / genomsnittligt totalt kapital. Säger hur företaget har förräntat sin
verksamhet t.ex. 20,3%. Bortser från hur verksamheten är finansierad.
7) Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / genomsnittligt eget kapital (inkl.73,7%obsekattad
reserv) Säger hur företaget har förräntat sitt egna kapital.
Omsättning, Balansomslutning, antal anställda har ökat
Omsättning per anställd har minskat (ökade dock 2007)
1 289 år 2009
1 298 år 2008
1 371 år 2007
1 242 år 2006
1 545 år2005
Res efter finansiella poster per anställd har minskat (ökade dock år 2006)
102
år 2009
159
år 2008
163
år 2007
170
år 2006
159
år 2005
Företaget mår bra sett till tumregler, men har fått sämre lönsamhet pga av höjda kostnader.
4.6
a) (321 000 + 270 000 + 71 000) - (380 000 + 52 000) = 230 000kr
b) (270 000 + 71 000) / 432 000 = 0,78935
c) 662 000 / 432 000 = 1,5324
d) (200 000 + 98 000) / 1 142 000 = 0,2609
4.7
a) 165 Mkr
b) 300 Mkr
c) 186 Mkr
d) 862 Mkr
e) 7 792 Mkr
f) 562 Mkr
g) 118 Mkr
h) 9 081 Mkr
i) 3 995 Mkr
j ) 5 086 Mkr
k) 3 526 – 1 065 / 2 429 = 1,01317
l) 3 526 / 2 429 = 1,4516
m) 3 526 – 2 429 = 1 097
n) 186 / 3 316,5 = 0,05629
o) 304 / 9 051 = 0,0359
p) 304 / 7 760 = 0,0392
q) 7 792 / 9 051 = 0,8609ggr
9
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards