FYLLS I AV ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

advertisement
Datum för upprättandet av
förteckningen
Fylls i om ni är två
förmyndare/ställföreträdare
Huvudmannens
personuppgifter
fylls i här
Dina
personuppgifter
fylls i här
Glöm inte att skriva under
förteckningen! Det gör du här.
Om ni är två ska båda skriva
under.
FYLLS I AV
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Det datum du förordnades som god
man. Du hittar det på ditt
registerutdrag.
Bank, kontonummer
Saldo
Kontot ska vara
överförmyndarspärrat. Det innebär
att du som ställföreträdare behöver
vårt samtycke för att ta ut pengar
från kontot. Bifoga bevis från bank
som styrker detta.
Om din huvudman har skulder
tas dessa upp här. T ex lån hos
bank, skulder hos KFM, skulder
hos inkassobolag
Ja/Nej
Tillgångar i form av bankkonton och
kontanter som huvudmannen hade
när du tillträdde uppdraget. Bifoga
saldobesked från bank.
Tex Fastighetsbeteckning
Taxeringsvärde
Övriga tillgångar, till exempel
fastigheter, värdepapper och
fondkonton tas upp här.
Information till
dig! Läs
noggrant
Download