Dina personuppgifter i våra register

Dina personuppgifter
i våra register
Varje gång du får vård eller stöd från Habilitering & Hälsa registrerar vi dina personuppgifter. Personuppgifterna finns patientjournaler,
register för vård- och ekonomiadministration
samt för statistik och uppföljning.
UPPGIFTER som ingår i registren kan vara
personnummer, namn, adress, telefon, nära
anhörig och vid vilka tillfällen du fått vård. I
journalerna för vi in uppgifter om vilka insatseroch åtgärder du fått. Vid våra enheter för
man journal i elektronisk form
VI HAR RÄTT att registrera dina personuppgifter enligt patientdatalagen även om du
inte gett ditt samtycke. Vi kan också bli skyldiga
att lämna ut dina personuppgifter till andra
myndigheter till exempel Socialstyrelsen.
DU HAR RÄTT enligt personuppgiftslagen att,
en gång per år och utan avgift, få veta i vilka
register du finns med och vad det står om dig.
Skulle det finnas oriktiga eller missvisande
uppgifter om dig i våra register kan du begära
rättelse. Om personuppgifter behandlats i strid
med lagen kan du begära ersättning från den
personuppgiftsansvarige. Du har också rätt att
få information om vilka som läst din journal.
DIN INTEGRITET skyddas av hälso- och
sjukvårdslagstiftningen. Det finns klara regler i
patientdatalagen, personuppgiftslagen och
arkivlagen, för hur man ska bevara eller gallra
ut personuppgifter. Rätten att söka i registren
och vad som får sökas är reglerat i patientdatalagen. Du kan begära att den elektroniska
åtkomsten begränsas till aktuell vårdenhet eller
vårdprocess.
SEKRETESS och behörighetssystem reglerar
vem som får tillgång till informationen om dig.
Personal som behöver uppgifterna i sitt arbete
har rätt att ta del av dem men tystnadsplikt
gäller. Även personal utanför Västra Götalandsregionen kan ges tillgång till uppgifterna, om
du inte motsätter dig det.
ANSVARIG för behandling av dina personuppgifter är styrelsen för Habilitering & Hälsa.
Styrelsen har utsett ett personuppgiftsombudsom du kan vända dig till. Ombudet ska bland
annat hjälpa dig att få veta vilka uppgifter som
finns registrerade om dig. En sådan begäran
görs skriftligt till personuppgiftsombudet:
Mats Dahlbom
Regionens Hus , 462 80 Vänersborg
Tel: 010 - 441 05 34
www.vgregion.se/hoh
2013-07-15