1 Presentation Arkivveckan 2017

advertisement
Presentation Arkivveckan 2017
1
EU:s dataskyddsförordning
– vilka är de största nyheterna och vad innebär
den för arkiven?
Arkivveckan 2017
2
Presentationen
•
•
•
•
•
•
Inledning och bakgrund till regleringen
Begrepp inom dataskyddsområdet
Hur och när får man behandla personuppgifter?
Rättigheter & skyldigheter
Påverkan på arkiven
Avslutning
Arkivveckan 2017
3
Arkivveckan 2017
4
Varför en dataskyddsförordning?
Harmonisering
Förstärkning av rättigheter
Förtydligande av skyldigheter
Arkivveckan 2017
5
Vad betyder egentligen…
Personuppgift
Behandling
Personuppgiftsansvar
Känslig
uppgift
Personuppgiftsbiträde
Tredjeland
Arkivveckan 2017
6
Hur får personuppgifter behandlas?
Laglighet,
korrekthet &
öppenhet
Integritet &
konfidentialitet
Lagringsminimering
Ansvarsskyldighet
Ändamålsbegränsning
Uppgiftsminimering
Arkivveckan 2017
7
När får personuppgifter behandlas?
•
•
•
•
•
•
Samtycke
Avtal
Rättslig förpliktelse
Grundläggande intressen
Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
Intresseavvägning
Arkivveckan 2017
8
Särskilda kategorier av personuppgifter –
särskilda regler för behandling
Sexuell
läggning
Hälsa
Biometriska
& genetiska
uppgifter
Politik,
religion
&
filosofi
Etniskt
ursprung
Facktillhörighet
Arkivveckan 2017
9
Rättigheter för registrerade
Information &
registerutdrag
Rättelse
Begränsning
Invändning
Radering
Dataportabilitet
Arkivveckan 2017
10
Skyldigheter för den som behandlar
personuppgifter
Privacy by design
& default
Personuppgiftsbiträde
Dataskyddsombud
Ansvarsskyldighet
Register över
behandling
Säkerhet
Konsekvensbedömning och
förhandssamråd
Personuppgiftsincident
Arkivveckan 2017
11
Vad händer den 25 maj 2018?
•
•
•
•
•
Förordningen börjar tillämpas
Personuppgiftslagen upphör att gälla
Registerförfattningarna?
Datainspektionen får nya befogenheter
EU får ett nytt organ
Arkivveckan 2017
12
Påverkan på arkiven
• Huvudregel: Personuppgifter får inte bevaras hur länge
som helst.
• Personuppgiftslagen hindrar inte arkivering av allmänna
handlingar.
• Dataskyddsförordningen innehåller flera undantag för
arkivering när det sker för allmänt intresse.
• Det är möjligt att ha nationella regler inom arkivområdet.
• Dataskyddsutredningens förslag får betydelse.
Arkivveckan 2017
13
Arkivveckan 2017
14
Download