nya riktlinjer för personuppgifts

NYA RIKTLINJER FÖR PERSONUPPGIFTSHANTERING I SOCIALA MEDIER
Företag, myndigheter och organisationer blir
allt mer aktiva på internet. Deras ansvar är
stort. Datainspektionens nya riktlinjer för hantering av personuppgifter i sociala medier innebär ett förtydligande av hur man bör arbeta i
fortsättningen.
Enligt lagens mening är personuppgifter all
slags information som direkt eller indirekt kan
hänföras till en fysisk person som är i livet.
Fram till nu har Datainspektionens riktlinjer
för sociala medier inneburit att varje organisation som använder sig av en Facebookprofil
eller blogg har ett ansvar för kommentarer, inlägg och liknande som innebär en kränkning av
den registrerades personliga integritet. Detta
gäller inte bara ett ansvar för personuppgifter som publiceras i organisationens regi, utan
även för personuppgifter i kommentarer och
andra inlägg som publiceras av utomstående
användare. Ansvaret för personuppgifter i sociala medier bestäms utifrån hur stor möjlighet
organisationen själv har att påverka innehållet. På bloggar och Facebookprofiler har denna
möjlighet varit stor, varför ansvaret har ansetts
åligga organisationen.
Datainspektionen har nu följt upp sin tidigare granskning och förtydligat att ansvaret
även gäller verksamhet i andra sociala medier
som exempelvis Youtube, Instagram, Linkedin,
Google Plus, Flickr och Pinterest. Uppräkningen är emellertid inte uttömande utan företagens ansvar är beroende av hur tjänsten är utformad. Det allomfattande ansvar som tidigare
endast uttryckligen ansågs gälla Facebook och
bloggar gäller alltså även i andra plattformar.
Ansvaret innebär att varje organisation som
verkar i sådana sociala medier
•
får inte själv, genom organisationens eller
någon anställds profil, publicera kränkande
personuppgifter
•
är skyldig att hålla regelbunden uppsikt
över publiceringar, exempelvis kommentarer och andra inlägg, som görs av utomstående
•
ska skyndsamt ta bort kränkande personuppgifter.
Ansvaret omfattar numera även de organisationer som använder sig av Twitter, men då sträcker sig ansvaret endast till de inlägg som organisationen eller organisationens anställda själv
publicerar eftersom det inte går att påverka och
bestämma över vad andra användare på Twitter publicerar.
Datainspektionen ger även följande exempel på
åtgärder som en organisation bör vidta för att
minska risken för kommentarer och inlägg som
kan kränka en enskilds personliga integritet:
•
•
informera användarna om ändamålen bakom en kommentarsfunktion, vilka regler
som gäller och att kommentarer kan komma att tas bort.
uppmana användare att själva rapportera
kränkande innehåll och upprätta rutinmässig klagomålshantering för sådan rapportering.
Profilen på det sociala mediet bör också utformas på ett sådant sätt att det klart framgår att
det är organisationen som står bakom den.
UTBILDNINGAR I LINDAHLS REGI
Sociala medier kan vara organisationens bästa
vän eller värsta fiende. Lindahl erbjuder därför
företagsanpassade utbildningar för personer
inom som ansvarar för eller arbetar med företagets yrkesmässiga användning av social media.
Vi diskuterar fallgropar, möjligheter och hur
företag skapar en strategi för användningen av
sitt varumärke i sociala medier.
UTBILDNING: VAD SOCIALA MEDIER ÄR OCH HUR DE
FÅR ANVÄNDAS
En inledning som bl a definierar och exemplifierar vad sociala medier är, hur de kan användas och dess kraft i såväl positiv som negativ
bemärkelse.
för användandet av bilder, videos, varumärken
och annat skyddat material?
Momentet inleds med en genomgång av den
speciallagstiftning som reglerar själva driften
av sociala medier; personuppgiftslagen, lag
om ansvar för elektroniska anslagstavlor och
lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster. Därefter behandlas
de lagar och regler som styr företagets informationsgivning och marknadsföring i sociala
medier; tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, marknadsförings- och
konsumentlagstiftning samt immaterialrättslig lagstiftning.
Fördjupningar erbjuds inom exempelvis Marknadsdomstolens praxis avseende ansvar för
marknadsföring på internet, de nya ICC-reglerna för reklam och marknadskommunikation
(bl a i sociala medier) samt personuppgiftslagen, samt genomgång av checklistor som kan
användas i den dagliga verksamheten.
KONTAKT
ELISABETH HOFFNELL VESTIN
Advokat, Stockholm
[email protected]
+46 8 527 70 820
SANDRA HJORTÉN
UTBILDNING: AGERANDE I SOCIALA MEDIER – OLIKA
UTGÅNGSPUNKTER OCH SITUATIONER
Vilket ansvar har företag för sitt agerande i
sociala medier? Har företag något ansvar för
användares agerande i sociala medier som kontrolleras/opereras av företaget själv? Vad har
företag för möjligheter att inskrida mot användares agerande i sociala medier som kontrolleras eller hanteras av företaget själv? Vad gäller
Advokat, Stockholm
[email protected]
+46 8 527 70 841