559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01

advertisement
Slättens Vind AB (publ)
Org nr: 559022-2583
Delårsbokslut för perioden 2017-01-01 - 2017-03-31
Verksamheten
År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.
Denna process inleddes med att verksamheten överfördes 2015-11-01 till dotterbolaget Slättens Vind AB
och föreningen lämnades senare in för likvidation. Likvidationen slutfördes i december 2016 och i samband
med detta skiftades varje andel i föreningen mot 35 aktier i bolaget.
Bolaget äger hela eller delar av 26 vindkraftverk i Västra Götaland och Dalarna med ägande i 3 olika former.
Helägda, delägda med markägare och i park med andelar i verk.
De helägda och delägda verken driftas och administreras av Slättens Vind AB.
Vid ägande av verk i park driftas och administrerar driftbolaget verksamheten. Efter att driftkostnaden
dragits från intäkterna utbetalas överskottet som hyra till ägarna.
Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.
Utveckling under perioden
Under kvartal 1 2017 har bolagets vindkraftverk producerat enligt prognos trotts att vindkraftverket
benämnt Silkomhöjden stått stilla under delar av kvartalet. Därutöver har Bolaget inte drabbats av några
längre stillestånd.
Omsättning och resultat
Kvartalets omsättning är ca 1 mkr högre jämfört med samma kvartal föregående år. Detta beror dels på att
produktionen var låg på grund av svaga vindar och dels på att ersättningen var på mycket låga nivåer under
kvartal 1 2016.
Resultatet för perioden är knappt 1 mkr. före skatt.
Kvartal 1 2016 innehåller resultatstörande poster som härrör från ombildningen från Slättens Vind Ek. för.
till Slättens Vind AB.
Aktien
Slättens Vind AB (publ) är listad på Alternativa aktiemarknaden där bolagets aktie handlas fyra dagar per
månad. För mer information om handel hänvisas till alternativa.se.
Bolaget har 1 044 540 aktier.
Anmärkning
Dessa rapporter har ej granskats av bolagets revisor.
1
Resultaträkning
Belopp i kr
Not
2017-01-01- 2016-01-01- 2017-01-01- 2015-08-062017-03-31
2016-03-31
2017-03-31
2016-03-31
Nettoomsättning
4 607 627
3 614 920
4 607 627
7 877 912
Summa rörelseintäkter
4 607 627
3 614 920
4 607 627
7 877 912
-1 082 626
-1 072 866
-1 082 626
-1 551 019
1
-129 774
56 253
-129 774
-50 508
2
-1 986 881
-2 737 304
-1 986 881
-4 562 177
1 408 346
-138 997
1 408 346
1 714 208
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
3
49
84
49
-421 261
-353 291
-421 261
225
-849 802
987 134
-492 204
987 134
864 631
0
0
0
0
987 134
-492 204
987 134
864 631
0
0
0
0
987 134
-492 204
987 134
864 631
2
Balansräkning
Belopp i kr
Not
2017-03-31
2016-03-31
2016-12-31
Maskiner och andra tekniska anläggningar
138 078 460
145 571 000
140 065 341
Summa materiella anläggningstillgångar
138 078 460
145 571 000
140 065 341
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
62 500
62 500
62 500
Andelar i intresseföretag
512 062
1 000 594
512 062
30 000
20 000
20 000
700
27 200
700
605 262
1 110 294
595 262
138 683 722
146 681 294
140 660 603
Kundfordringar
122 268
0
343 169
Övriga fordringar
110 027
2 623
106 901
Fordringar hos intresseföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2 166 081
998 561
2 468 622
Summa kortfristiga fordringar
2 398 376
1 001 184
2 918 692
Kassa och bank
6 644 572
5 405 044
5 282 853
Summa omsättningstillgångar
9 042 948
6 406 228
8 201 545
147 726 670
153 087 522
148 862 148
SUMMA TILLGÅNGAR
3
Belopp i kr
Not
2017-03-31
2016-03-31
2016-12-31
Aktiekapital
522 270
60 000
522 270
Summa bundet eget kapital
522 270
60 000
522 270
62 711 824
62 711 727
62 711 727
987 134
864 631
97
Summa fritt eget kapital
63 698 958
63 576 358
62 711 824
Summa eget kapital
64 221 228
63 636 358
63 234 094
Ackumulerade överavskrivningar
802 772
0
802 772
Summa obeskattade reserver
802 772
0
802 772
Övriga skulder till kreditinstitut
75 052 441
87 855 156
77 792 984
Summa långfristiga skulder
75 052 441
87 855 156
77 792 984
2 740 543
0
2 491 752
528 985
104 221
81 294
0
462 270
0
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Periodens resultat
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
414 973
0
362 473
Övriga kortfristiga skulder
596 802
535 972
896 923
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
3 368 926
493 545
3 199 856
Summa kortfristiga skulder
7 650 229
1 596 008
7 032 298
147 726 670
153 087 522
148 862 148
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not 1 Personalkostnader
Period 2016-01-01 - 2016-03-31
Under perioden har ombokning av den ekonomiska föreningens del av styrelsekostnaden för perioden
tom 2015-10-31 skett, vilket medför att kvartalets redovisning visar positivt resultat.
4
Not 2 Avskrivningar
Period 2016-01-01 – 2016-03-31
Under perioden genomförda avskrivningar har efter kvartalets utgång justerats till antagen
avskrivningsplan.
Not 3 Räntekostnader
Period 2016-01-01 – 2016-03-31
Under perioden har ombokning av kostnader tillhörande den ekonomiska föreningen gjorts vilket
påverkat räntekostnaderna positivt.
5
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards