Instuderingsfrågor Företagsekonomi

advertisement
Instuderingsfrågor Företagsekonomi
Vilka 5 olika företagsformer finns det?





Aktiebolag
Enskild firma
Handelsbolag
Kommanditbolag
Ekonomisk förening
Vad menas med en juridisk person?
Det innebär någon/något som kan ingå avtal och ha egna tillgångar och skulder.
Vad är skillnaden mellan ett privat och ett publikt aktiebolag?
Privata aktiebolag har minst 50 000 kr i aktiekapital och publika har minst 500 000 kr. I
publika kan vem som helst köpa aktier.
Vad menas med apportegendom?
Istället för kontanta medel som aktiekapital så kan man istället ha annan egendom som
aktiekapital. Det kan vara fordon, fastigheter eller maskiner m.m. som ska vara värderade till
minst 50 000 kr eller 500 000 kr beroende på om det är privat eller publikt aktiebolag.
Vem/vad har det högsta beslutet i ett aktiebolag?
Bolagsstämman
Vad innebär en enskild firma? Hur många ägare? Fysisk eller juridisk person? Hur ser
det ekonomiska ansvaret ut? Hur deklareras vinsterna/förlusterna?




En ägare
Ingen juridisk person
Ägaren har det ekonomiska ansvaret.
Deklareras i den privata självdeklarationen genom en bilaga
Förklara begreppet Just-in-time.
Påfyllning av varor/produkter/delar precis när det gamla lagret tagit slut.
Vad innebär ett handelsbolag? Hur många ägare? Fysisk eller juridisk person? Hur ser
det ekonomiska ansvaret ut? Hur deklareras vinsterna/förlusterna?




Två eller flera ägare
Juridisk person
Delägarna är solidariskt ekonomiskt ansvariga.
Egen deklaration för företaget
Var registreras företag?
Hos Bolagsverket
Vilket ekonomiskt ansvar har en kommanditdelägare?
Kommanditdelägaren ansvarar bara för kapitalinsatsen som personen har satsat i företaget.
Hos stort ansvar har en komplementär?
Obegränsat ansvar.
Vad är huvudsyftet med att bilda en ekonomisk förening?
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.
Hur ser det ekonomiska ansvaret ut i en ekonomisk förening?
Föreningen är ansvarig för tillgångarna och skulderna, ej medlemmarna
Vad är ett resultat?
Det är skillnaden mellan intäkterna och kostnaderna 
Förklara begreppet kritisk punkt och vilka andra namn finns det för det?
Nollpunkt och break-even, det är när intäkterna är lika stora som de totala kostnaderna.
Vad är säkerhetsmarginal?
Det är skillnaden mellan aktuell tillverkningsvolym och kritiskt punkt.
Vad menas med räntabilitet och hur räknas den ut? Vilka olika räntabiliteter kan man
räkna ut?
Räntabilitet är vinstens storlek i förhållande till det satsade kapitalet. Man kan räkna ut
räntabilitet på det egna kapitalet och det totala kapitalet.
Räntabilitet på eget kapital =
Resultat
---------------Eget kapital
Resultat
Räntabilitet på det totala kapitalet = --------------------Totala kapitalet
Ge några exempel på några fasta kostnader under normala volymförändringar?



Hyra
El
Lön
Ge ett exempel på en rörlig kostnad?
Varor som köps in och säljs vidare.
Vad menas med halvfasta kostnader?
Om man exempelvis måste bygga ut för att öka produktionen så leder det till att
fastighets/hyreskostnaderna ökar i ett steg och likaså gör lönekostnaderna det om man måste
nyanställa. Hyreshöjningar och lönehöjningar likaså.
Vad är en likviditetsbudget? Varför gör man en sådan?
Det är en budget som visar ett företags inbetalningar och utbetalningar. Man vill se om de
likvida medlen (pengarna) räcker till.
Man vill veta om man går minus någon månad. Vid nystart av företag ifall man skulle behöva
ett större startkapital.
Hur räknar man ut ett genomsnittslager?
Maximilager + minimilager
Genomsnittslager = ----------------------------------2
Förklara följande begrepp:
Kostnad:
Något som förbrukats. Förbrukning av resurser. Vid värdeminskning (avskrivning) är
det den delen man nyttjat under året.
Utgift:
Tidpunkten är i princip då resursen levereras men i praktiken anser man utgiftspunkten
vara när man får fakturan.
Utbetalning:
Det är när man betalar något.
Intäkt:
En intäkt uppstår när företaget utför en prestation (varuleverans, utförande av en tjänst).
När fakturan skapats och skickats till kund.
Inkomst:
Inkomst uppkommer vid själva försäljningstillfället (men ska inte bokföras så länge inte
fakturering skett)
Inbetalning:
En inbetalning uppstår när företaget erhåller någon form av likvida medel. Ex när
kundfaktura betalas av kund.
När sammanfaller utgift och utbetalning?
När man köper något kontant.
Vad är anläggningskapital? Ge några exempel
Det är tillgångar i företaget som används i verksamheten.
Exempelvis: Inventarier såsom möbler, datorer, kopieringsmaskiner, fastigheter, fordon m.m.
Vad är rörelsekapital? Ge exempel
Det är det som omsätts i företaget.
Exempelvis: Varor, likvida medel (pengar).
Vad kan man göra för att minska kapitalbehovet? Ge minst tre exempel








Vänta med investeringar
Överväga factoring och leasing
Kräva kontant betalning av kunder
Minska kredittiderna till kunder
Snabba på betalningar från kunder
Aktivt bevaka förfallna fakturor
Hålla så lågt lager som möjligt
Få längre kredittider hos leverantörer
Vad är soliditet och hur räknas det ut?
Företaget förmåga att betala på lång sikt. Hur stor del av det totala kapitalet som består av
eget kapital.
Eget kapital
Soliditet = -----------------Totalt kapital
Vad menas med främmande kapital? Ge exempel.
Extern (utifrån kommande) kapital, antingen lång- eller kortfristiga skulder.
Exempel:




Leverantörsskulder
Checkkrediter
Inteckningslån (pantbrev)
Reverslån (borgensförbindelse)
Vad menas med ett företags likviditet och hur räknas den ut? Vilka två olika likviditeter
finns det?
Det är företagets förmåga att betala på kort sikt.
Kassalikviditet =
omsättningstillgångar – varulager
----------------------------------------kortfristiga skulder
omsättningstillgångar
Balanslikviditet = --------------------------kortfristiga skulder
Download