Föreläsning 8 Finansiell analys HT -13

1
Föreläsning 8 Finansiell analys
Kerstin Collman
1. Vad innehåller finansiell analys?
Finansiell analys görs med hjälp av nyckeltal för att ett värdera företag. En värdering
som ligger till grund för bl a investeringsbeslut. Ett nyckeltal är siffror satta i relation
till varandra. Nyckeltal kan vara såväl enkla kvoter som avancerade modeller.
Syftet med nyckeltal är att möjliggöra jämförelser mellan olika företag och mellan
olika år i ett och samma företag.
OBServera att någon enhetlig definition av nyckeltal inte finns. Var därför noga med
att kontrollera definitionen innan ni jämför företag med varandra! Nedanstående
definitioner är förhållandevis väletablerade i Sverige och gäller på denna kurs.
Ett varningens ord:
-
Kolla definitioner
Titta (oftast) på utvecklingen över flera år
Jämför företag inom samma bransch. Och av samma storlek.
2. Kvoter
Räntabilitet (=avkastning) på eget kapital=resultat efter skatt/((EK (IB)+EK (UB))/2)
Räntabilitet (=avkastning) på sysselsatt kapital=resultat före skatt och
räntekostnader/(genomsnitt av EK och räntebärande lån)
Kassalikviditet=(omsättningstillgångar-lager)/kortfristiga skulder
Soliditet=Eget kapital/balansomslutning
Kundkredittid=kundfordringar (exklusive moms)/försäljning*360 (dagar)
Leverantörskredittid=leverantörskrediter (exklusive moms)/varuinköp*360
Kapitalomsättningshastighet=försäljning/balansomslutning (summa tillgångar
alternativt summa skulder och eget kapital)
Varulageromsättningshastighet=ksv/varulager
Räntabilitet beräknas på genomsnittligt kapital. Övriga nyckeltal på den senaste
kapitalberäkningen, dvs UB.
2
Övning 1.
AB Naturgas visar följande resultat- och balansräkningar för år tre. Alla belopp i mkr.
Resultaträkning
Försäljning
Kostnad sålda varor
Rörelsekostnader exklusive avskrivningar
Avskrivningar
Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat före skatt
Skatt
Resultat efter skatt
870
-500
-140
-80
+150
+30
-80
100
-30
+70
Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Lager
Kundfordringar
Likvida medel
Summa
IB
510
160
70
80
820
UB
560
150
60
70
840
Skulder och eget kapital
Eget kapital
Långa lån
Leverantörsskulder
Summa
360
410
50
820
380
400
60
840
a) Beräkna räntabilitet på eget kapital. 0.189 eller 18.9 %
b) Beräkna räntabilitet på sysselsatt kapital. 0.232 eller 23.2 %
c) Beräkna företagets kassalikviditet och kassaflöde efter investeringar. 2.17 och 50
d) Beräkna företagets soliditet. 0.452 eller 45.2 %
e) Vilken är genomsnittlig betalningstid för kund- och leverantörsbetalningar. 19.9 resp 35.3
dagar
f) Vilken är lagrets och det totala kapitalets omsättningshastighet. 3.33 resp 1.04
2. Modeller som förklarar företags lönsamhet
Hävstångsformeln
Räntabilitet på eget kapital (före skatt)=Räntabilitet på sysselsatt kapital+(Räntabilitet
på sysselsatt kapital-Låneräntan)*(Skulder/Eget kapital)
Då räntabiliteten räknas på genomsnittsvärden så måste även såväl Låneräntan,
som Skulder och Eget kapital räknas på genomsnittsvärden för att sambandet ska bli
matematiskt stringent.
3
Slutsats: Det lönar sig att låna så länge räntabiliteten på det sysselsatta kapitalet är
högre än låneräntan. Men – ett varningens ord: Historien visar att en hög avkastning
kan vara en ”bubbla”. Och när den spricker är man illa ute om man har en hög
belåningsgrad… Man höjer räntabiliteten på bekostnad av en lägre soliditet och ökar
därmed risken för att företaget ska tvingas i likvidation.
DuPont formeln
Räntabilitet=Resultat/Kapital=(Resultat/Försäljning)*(Försäljning/Kapital)=Nettomargi
nal*Kapitalomsättningshastighet.
Slutsats: Räntabiliteten förbättras om man ökar marginalen (skillnaden mellan
intäkter och kostnader) antingen genom att öka intäkterna eller genom att minska
kostnaderna alternativt genom att kapitalrationalisera, dvs minska de tillgångar som
jobbar i företaget för att generera vinst.
Övning 2.
a) Visa hur lönsamheten i företaget i övning 1 kan förklaras av rörelserisk och finansiell
risk.
Räntabiliteten på EK = Rsyss + (Rsyss – låneräntan) x S/EK
Ägarna får avkastning motsvarande räntabiliteten på sysselsatt kapital för de tillgångar som
finansierats av ägarna. Rörelserisk: Rsyss = 23.2 (se uppgift 1b)
Ägarna får även skillnaden mellan företagets räntabilitet på sysselsatt kapital och låneräntan
för de tillgångar som finansierats med banklån. Finansiell risk: (Rsyss – genomsnittlig
låneränta) x S/EK = (23.2 – 19.8*) 405*/ 370* = 3.4 x 1.095 = 3.722
*19.8 = 80/((410+400)/2)
* 405 är snittet av skulderna
*370 är snittet av eget kapital
REK före skatt blir: 23.2 +3.7 = 26.9 och efter skatt 18.83 (jmfr uppgift a) där siffrorna inte
stämmer perfekt men detta beror på avrundningar.
4
b) Visa hur lönsamheten (=räntabiliteten) i företaget i övning 1 kan förklaras av marginal
och kapitalomsättningshastighet.
Marginal: Resultat före räntekostnader/Försäljning: 180/870 = 0.207
Kapitalomsättningshastighet: Försäljning/Sysselsatt kapital: 870/(820-50+840-60)/2 = 1.123
0.207 x 1 123 = 0.232 (jmfr uppgift b))
Rsyss: Resultat/sysselsatt kapital
3. Hur beräknas skatt vid analys?
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas vid analys upp i en skattedel
på 28% (i skrivningar och webbprov ofta 30%) och en ägarandel på 72% (70%).
Övning 3.
Följande är ett utdrag ur en resultaträkning (kkr)
Intäkter
500
KSV
-250
Övriga kostnader
-100
Resultat före bokslutsdispositioner
150
Bokslutsdispositioner
-100
Resultat före skatt
50
Skatt
-20
Resultat efter skatt
30
Vilket är resultatet efter skatt ur analyssynpunkt? Enligt fullskattemetoden: 30 + 0.72 x 100 =
102