Perspektiv på ekonomiska analyser

advertisement
(L 1)
Perspektiv på ekonomisk
analys
Repetition
Övning (LTV)
(Budget), Analys och nyckeltal
2017-07-14
PA programmet 722G88
1
Ledningsansvar för styrning
Ekonomiskt ansvar
• Pengar, ansvar, handlingsfrihet
Vad det innebär?
Personalansvar
• Möjlighet att påverka personalen
• Fokus; styrmedel för verksamheten
• Pengar styr arbetet
Vad det medför?
Personalkostnad, kostnad vid fel rekrytering
Möjlighet?
Bokslut, Offerter, Redovisning; centralt i verksamheten
Styrmedel?
Vardagsbegrepp, språk
Bra att kommunicera (i de flesta fall) med ekonomi
Förhållande omsättning/resultat
Kommunikation?
Balans, flöden, kunskap, företag
Begrepp?
Nödvändigt ont!
Nytta och värde?
2017-07-14
PA programmet 722G88
2
liten repetition…
•
•
•
•
•
•
MÅL
Resultat
Lönsamhet
Analysen – för VEM?
Finansiell analys (använda/anskaffa)
Förädlingsvärdeanalys (effektiviteten!)
2017-07-14
PA programmet 722G88
3
Begreppen
• MÅL
• RESULTAT
• AVKASTNING, LÖNSAMHET
2017-07-14
PA programmet 722G88
4
Årsredovisningen
Rapporter:
•
Balansräkning
•
Resultaträkning
•
Kassaflödesanalys (KFA)
Redovisningsprinciper
Nyckeltal
Resultat
Finansiell ställning
Övning: Resultatanalys, Förädlingsvärdeanalys
Balansanalys (Se: affärsdata)
2017-07-14
PA programmet 722G88
5
Resultat vs Lönsamhet
• Rörelseresultat
= Intäkter - Kostnader
• Avkastning/lönsamhet/räntabilitet
= Rörelseresultatet i relation till använda
resurser
2017-07-14
PA programmet 722G88
6
Balansräkningens mått
• Likviditet (”betalningsberedskap”)
• Soliditet (”finansiell styrka”)
• (Skuldsättningsgrad)
2017-07-14
PA programmet 722G88
7
Begreppen
EBIT= Earnings Before Interest and Taxes
• EBIT som är företagets resultat före räntor
och skatt uttrycks oftast i % av
nettoomsättningen
• EBIT är enligt vår terminologi för
LÖNSAMHET alltså inte ett rent
lönsamhetsmått.
2017-07-14
PA programmet 722G88
8
… det vi inte hann
• Investeringar (och finansiering)
• Andra styrmedel (ABC, Kaizen)
• Resursanalysen
2017-07-14
PA programmet 722G88
9
Ekonomi i landsting och
kommuner
ÖVNING
Räkenskapsanalys
Ekonomisk/Finansiell Analys
2017-07-14
PA programmet 722G88
10
Arbetsgången
•
•
•
•
•
•
•
Vad är Din roll?
Vad har Du för syfte?
Vad har Du för underlag?
Vilka nyckeltal behöver Du?
Beräkna och tolka nyckeltalen
Gör en diagnos över förändringar
Gör jämförelse med andra
2017-07-14
PA programmet 722G88
11
Olika företagsanalyser har olika
(primära) syften
Ekonomiska och finansiella nyckeltal;
för att tillgodose externa intressen
för att antingen konsolidera eller expandera
för att värdera
Produktivitets- effektivitetsanalyser;
för att styra verksamheten
2017-07-14
PA programmet 722G88
12
Vad ska vi göra idag?
Vi går igenom ett exempel tillsammans
(Västmanlands Landsting) där vi tar fram
några nyckeltal utifrån att vi är
landstingspolitiker eller bara intresserade
av landstingets ekonomi som medborgare
2017-07-14
PA programmet 722G88
13
Varje grupp gör…
A Beräkna LTV´s förädlingsvärde 2008 och 2009
B Beräkna finansiella nyckeltal (2008-10)
1 Beräkna
• Räntabilitet på totalt och sysselsatt kapital
• Soliditet
• Likviditet
C Beräkna nyckeltal för personalen (2008/10)
• Ta fram relevanta nyckeltal och beräkna för personalen i
resultaträkningen och balansräkningen
2017-07-14
PA programmet 722G88
14
Förädlingsvärdeanalys
Ett mått på den värdeökning som företaget
genererar.
Produktionen/omsättningen ./. Externa
kostnader för att generera denna
2017-07-14
PA programmet 722G88
15
Räntabilitet (R) = AVKASTNING
R på Totalt Kapital
Rörelseresultat + Finansiella intäkter
x 100
Genomsnittlig Balansomslutning
2017-07-14
PA programmet 722G88
16
Avkastning (R ) på sysselsatt Kapital
syss
Rörelseresultat + finansiella intäkter
x 100
Genomsnittligt Sysselsatt Kapital
Sysselsatt kapital = Balansomslutning
./. Ej räntebärande skulder (till Leverantörer)
./. Latenta skatteskulder (på obesk. reserver)
2017-07-14
PA programmet 722G88
17
Avkastning (R ) på Eget Kapital
E
Rörelseresultat efter finansiellt netto x (1skattesats)
x 100
Genomsnittligt justerat *) eget kapital
*) Eget kapital + obeskattade reserver
2017-07-14
PA programmet 722G88
18
Likviditet
Företagets kortsiktiga betalningsförmåga
Kassalikviditet =Omsättningstillgångar 1
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet =Omsättningstillgångar 1+2
Kortfristiga skulder
2017-07-14
PA programmet 722G88
19
SOLIDITET
Företagets långsiktiga betalningsförmåga
Justerat EGET KAPITAL *)
Totalt Kapital
*) Eget kapital + (1 – skattesats) x
obeskattade reserver
2017-07-14
PA programmet 722G88
20
Personalnyckeltal
2017-07-14
PA programmet 722G88
21
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards