Frases para traducir de Análisis de los estados financieros

advertisement
Ekonomisk och Industriell Utveckling
Marisol Arias-Abrahamsson
Fackspråk-spanska
Frases para traducir de Análisis de los estados financieros
Sprek II 713G18 – VT 2012
1. Nyckeltal är bra att använda när du analyserar ditt företag.
2. Som nystartat företag har man igen historik att använda sig av
3. Men när företaget utvecklas kommer du att inse att användandet av
nyckeltal hjälper till i analysarbetet
4. Vanligt är att dela in nyckeltalen i



lönsamhetsmått,
verksamhetsmått och
finansiella mått.
5. Ger hjälp i beslutssituationer
a. Ett företag kan använda vilka nyckeltal, jämförelsetal, det vill.
6. Andra intressenter, t.ex. en bank, kan vara intresserade av företagets
utveckling och ekonomiska ställning.
7. Om nyckeltal används i företagets rapporter underlättar det bedömningen
8. Vilka nyckeltal som är lämpliga att använda för ett företag beror bl.a. på
storlek
9. Om företaget är varu- eller tjänsteproducerande, inriktning, bransch,
antal anställda, ägarförhållande (företagsform) etc.
10.De vanligaste nyckeltalen som används är soliditet, kassalikviditet,
avkastnings- grad och avkastningen på det egna kapitalet.
11.Soliditet - företagets långsiktiga betalningsförmåga, hur sårbart företaget
är
12.Kassalikviditet - företagets betalningsberedskap på kort sikt.
13.Soliditeten är ett uttryck för hur stor del av företagets totala kapital som
är egna och inte lånade pengar
14.Avkastning på eget kapital - hur stor tillväxten är på det egna kapitalet
(ägarnas kapital)
15.Rörelsekapital är det kapital som används i den dagliga verksamheten
för ett företag.
16.Det är alltså de pengar som ett företag använder sig av för att betala sina
varor/tjänster (leverantörsskulder) och även de pengar som ett företag
har utestående i form av kundfordringar.
17.Rörelsekapitalet mäter effektiviteten och hälsan i ett företag på kort sikt.
18.Genom att utgå från balansräkningens poster kan rörelsekapitalet
principiellt räknas ut på två olika sätt.
19.Ett sätt är att minska omsättningstillgångar med kortfristiga skulder.
20.Ett annat sätt är att minska eget kapital, obeskattade reserver,
avsättningar och långfristiga skulder med anläggningstillgångar.
21.Rörelsekapitalet kan bindas i likvida medel, varulager, kundfodringar och
säkerhetspengar.
Download