Företagets uppföljning- nyckeltal

advertisement
Företagets uppföljning- nyckeltal
Daniel Nordström
Presentationens innehåll

Begrepp

Nyckeltal

Tolka nyckeltalen

Företagets lönsamhet

Finansiell balans

Kapacitetsutnyttjande

Analys av nyckeltal

Länkar
Begrepp
Nyckeltal
Branschtal
Bokslutsanalys
Lönsamhet
Finansiell balans
Kapacitetsutnyttjande
Räntabilitet på totalt kapital
Vinstmarginal
Kassalikviditet
Omsättningshastighet
Soliditet
Tillgångarnas arbetskraftskostnad
Nyckeltal


Ekonomiska nyckeltal

Jämföra bokslut (Jämförelsetal)

Utvecklas över tid
Jämföra med andra företag

Bransch

Omsättning

Storlek

Branschtal (Branschorganisationer)

Information till företagets intressenter
Tolka nyckeltalen


Nyckeltalen

Bygger på historiskt material

Säger inget om framtiden

Företagets affärsidé är grunden för en god lönsamhet
Viktiga nyckeltal för företaget

Lönsamhet

Finansiell balans

Kapacitetsutnyttjande
Företagets lönsamhet
Räntabilitet på totalt kapital
Vinsten (avkastning) i förhållande till satsat kapital
 Ränta(bilitet) kapitalet satsat i någon annans verksamhet
 Kan jämföras med den (ränta) avkastning man får på banken
 10% är en accepterad avkastning

(Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)
Totalt kapital
Beräknas genom
 Resultatet hämtas från resultaträkningen
 Räntekostnaderna lägg på från resultaträkningen
 Totalt kapital hämtas från balansräkningen

Totala tillgångar

Totala Eget kapital+ skulder
Företagets lönsamhet
Vinstmarginal

Företagets vinst för varje såld krona (försäljningsintäkt)

Ex 15% i vinstmarginal innebär att företaget ”tjänar” 15 öre/försäljningskrona
(Resultat efter finansiella poster + Räntekostnader)
Årsomsättning
Beräknas genom:

Företagets årsomsättning hämtas från resultaträkningen

Företagets vinst hämtas från resultaträkningen

Hög vinstmarginal, öka försäljningen

Låg vinstmarginal, sänka sina kostnader eller öka försäljningen
Finansiell balans
Kassalikviditet

Mäter betalningsförmågan på kort sikt

Betala sina skulder under det närmaste året
(Omsättningstillgångar - Varulager
Kortfristiga skulder
Beräknas genom

Omsättningstillgångar- varulager hämtas från balansräkningens Tillgångar

Kortfristiga skulder hämtas från balansräkningens Skulder

Leverantörsskulder

Skatteskulder

Kassalikviditeten bör vara över 100% (kan betala sina kortfristiga skulder)

Kassalikviditet under 100 % måste använda kommande vinst eller långa pengar
Finansiell balans
Soliditet

Företagets långsiktiga betalningsförmåga

Egna kapitalet i förhållande till det totala kapitalet
Justerat eget kapital
Totalt kapital

Beräknas genom att:

Justerat eget kapital (Eget kapital*0.78 (78% av obeskattade reserver) i balansräkningen

Totalt kapital i balansräkningen

Ju högre soliditet, desto bättre betalningsförmåga

Mellan 30-50% är en bra Soliditet
Kapacitetsutnyttjande
Tillgångarnas omsättningshastighet (kapitalomsättningshastighet)

Hur företagets utnyttjar sina tillgångar (hur mycket man kan producera)

Nyckeltalet skall jämföras med tidigare år, öka över tid
Tillgångarnas omsättningshastighet Årsomsättning
Totala tillgångar
Arbetskraftskostnad (i procent av omsättning)

Visar hur stor andel personalkostnaden är i förhållande till försäljningen

Arbetskraftskostnad i procent av omsättningen Arbetskraftskostnad
Årsomsättning
Beräknas genom

Arbetsgivarkostnaden är den totala lönekostnaden hämtas i resultaträkningen

Årsomsättningen hämtas i resultaträkningen
Analys av nyckeltal
Bokslutsanalysen

Beräkna nyckeltalen

Jämföra egna nyckeltalen

Jämföra med konkurrenternas nyckeltal

Jämföra med branschtal

Slutsatser om den egna utvecklingen
Länkar

Kontaktuppgifter
Daniel Nordström
E-post: [email protected]
Telefon: 0523-664697
www.expowera.se
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards