Kyselytyökalu kehittämisen ja tutkimuksen - Tasa

advertisement
Enkätredskap för att klarlägga
personalens välbefinnande i arbetet
och jämställdhetserfarenheterna


Sammanställd av Työelämän tutkimuskeskus
vid Tammerfors universitet och Mindcom Oy
Finansiärer: ESF samt Social- och
hälsovårdsministeriet
Enkätredskapet
underlättar upprättandet
av jämställdhetsplanen
Jämställdhetsenkäten är en del
av jämställdhetsplaneringens
skede 4: anvisningar om
upprättandet av planen
återfinns på adressen
http://www.uta.fi/laitokset/
tyoelama/tasa-arvo-ohjeet/

Syftet med enkätredskapet



syftet är att underlätta upprättandet av
arbetsplatsernas lagstadgade jämställdhetsplan
användningen är gratis
enkätredskapet är avsett för arbetsplatser i den
privata och offentliga sektorn
Teman i enkäten:





Arbetsklimat och ledarskap
Att orka i arbetet och övertidsarbeten
Förenande av arbete och familjeliv
Utbildningsmöjligheter
Trakasserier och mobbning, diskriminering
Enkätredskapet i praktiken





på arbetsplatsen beställer en person enkäten och
svarsidentifierarna och distribuerar dem till
personalen
personalen svarar på enkäten över internet
arbetsplatsen får könsfördelade rapporter om
enkätens resultat
en sektorspecifik jämförelserapport skrivs ut, när
antalet svarande är tillräckligt stort
enkäten kan också förnyas och på så sätt kan
man följa med hur jämställdhetssituationen
utvecklas
Användningens tre punkter
1.
2.
3.
operatören: beställer enkäten
www.tasa-arvokysely.fi
operatören: registrerar sig, ger
bakgrundsuppgifter och väljer önskat
rapporteringssätt. Operatören får en
arbetsplatsspecifik identifierare och ett
lösenord, som distribueras till personalen
arbetstagaren: svarar på enkäten
Att observera i användningen av
enkätredskapet



Det tar 10-15 minuter i anspråk att fylla i
enkäten.
Instruera personalen för ifyllandet av
enkäten. I synnerhet angående punkten
personalgrupp i bakgrundsvariablerna lönar
det sig att ge anvisningar.
Uppmuntra personalen att svara: berätta vad
det är frågan om, hur resultaten kommer att
utnyttjas och hur personalen informeras om
resultaten.
Download