Bilaga 6 Presentation Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne

Skåne till COP 21 Paris
Vad gör Kommunförbundet Skåne´s
avdelning för samhällsbyggnad?
Beredningsgruppsmöte
2015-11-06
Therese Jephson, PhD
Samordnare FoU
Kommunförbundet Skåne
 Klimatanpassning i kustområdena i Skåne
 Ekosystemtjänster i översiktsplanering
 Havsplanering för hållbar förvaltning av
Skånes kust och hav
Therese Jephson, PhD
Samordnare FoU
Kommunförbundet Skåne
Klimatförändringar globaltvarför COP 21?
 Jordens medeltemperatur har
redan stigit med 0,8 grader
 Havet har redan stigit med
cirka 20 centimeter
RCP 2,6 och 2-graders målet
RCP = ”representativa koncentrationsutvecklingsbanor”
Hur påverkas Skåne?
Fler extrema skyfall
Malmö augusti 2014
ca 10 dagar per år
Perstorp juli 2014
Hur påverkas Skåne?
Havsnivåhöjning på 1 meter
ca 23 000 fastigheter
• Landhöjningen i Skåne
har upphört
• Stor andel kustnära
bebyggelse
• Erosionskänsliga
jordarter
Höga vattenstånd vid stormar
2015 Stormen Egon 1,45 m
2013 Stormen Sven 1,7 m
2011 Första Adventsstormen 1,65 m
Hur påverkas Skåne?
Havsnivåhöjning på 1 meter
ca 23 000 fastigheter
• Landhöjningen i Skåne
har upphört
• Stor andel kustnära
bebyggelse
• Erosionskänsliga
jordarter
Höga vattenstånd vid stormar
2015 Stormen Egon 1,45 m
2013 Stormen Sven 1,7 m
2011 Första Adventsstormen 1,65 m
Hur påverkas Skåne?
Värmeböljor
fler dagar med över 40 grader
Sveriges radio
Vilka klimatproblem har lyfts fram
av Skånes kommuner?
•
•
•
•
Översvämning (havsnivåhöjning)
Kusterosion
Dricksvattenförsörjning
Avlopps- och dagvattenhantering
Nytt projekt om klimatanpassning,
fokus på hav och kust, hösten 2015
Vad gör
Kommunförbundet?
 Samverka
 Gemensamma
kommunbesök
 Utveckla ett FoU-projekt
 Forskningsansökan
Foto: Länsstyrelsen, Löderup 2012
inlämnad
Foto: Fredrik Bong, Äspet januari 2015
Nytt projekt om klimatanpassning,
fokus på hav och kust, hösten 2015
Vad gör
Kommunförbundet?
Ansökan, FOU projekt
 Skånska kustkommuner
 Region Skåne
 Länsstyrelsen
 Kommunförbundet Skåne
 Forskning
Foto: Länsstyrelsen, Löderup 2012
Foto: Fredrik Bong, Äspet januari 2015
Ekosystemtjänster i översiktsplanering
Ekosystemtjänster är den nytta vi har av ekosystemens direkta
och indirekta funktioner
• Kulturella (bad,
fiskekort, rekreation)
• Försörjande
(dricksvatten, syre)
• Stödjande (tex;
fotosyntesen,
biologisk mångfald)
• Reglerande
(vattenrening, pollinering)
Ekosystemtjänster i översiktsplanering
Ekosystemtjänster är den nytta vi har av ekosystemens direkta
och indirekta funktioner
Regeringsbeslut 2014
Etappmål uppfyllt till 2018
”…betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av
ekosystemtjänster ska vara allmänt kända och integreras i ekonomiska
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället….
 Nätverk om Ekosystemtjänster
•
•
•
•
•
Presentationer av pågående projekt
Kunskapsutbyte och diskussion
Visa på goda exempel
Forskningscirklar
Sprida information
 Initierat forskningsprojekt
• ECOSIMP, skånska lärosäten och kommuner
 Ansökt om medel från RS för fortsättning 2016
Vad gör
Kommunförbundet?
Kommunal havsplanering? (och i framtiden
inlandsvatten?)
 EU direktiv 2014
 Havsplaneringsförording 2015
 Statliga havsplaner 2021
Källa: Havs och vattenmyndighetens havsplanering
Kommunal havsplanering?
 Hav i tre väderstreck
 Endast två
kommuner i Skåne
har med havet i ÖP
Forskningscirkel
Nätverk





Kunskapsutbyte
Samordning
Lyfta gemensamma frågeställningar
Deltagare
Kommuner
Länsstyrelsen
Region Skåne
Havs- och vattenmyndigheten
Forskare
Vad gör
Kommunförbundet?
Vad kom vi fram till?
Kunskapsunderlag
Samverkan över kommungränser
Samverkan mellan
akademi och samhälle
Politikens roll
Vad har resultatet blivit?
 Fler kommuner börjar planer och känner sig
trygga med att påbörja processen
 Ansökan om nytt projekt inom
Klimatsamverkan Skåne
Tack!