Tjänsteutlåtande

advertisement
HSU 2005-09-27 p 11
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställare Vård
2005-09-15
1 (2)
LS 0509-1551
Handläggare:
Peter Rönnerfalk
Jöran Tyllström
Regional utvecklingsplan för cancervården i Stockholms län år
2006-2007
Ärendet
En utvecklingsplan föreslås tas fram som underlag för prioriteringsbeslut för
cancersjukvården i Stockholms län år 2006-2007.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att
uppdra åt beställardirektören att ta fram ett förslag till utvecklingsplan
som underlag för prioriteringar inom cancervården i länet år 20062007 och redovisa förslaget för hälso- och sjukvårdsutskottet i
december 2005
Beställare Vårds synpunkter
Bakgrund
Cancersjukdomarnas ökande betydelse för sjuklighet och dödlighet i
samhället har lett till att flera länder inklusive Danmark och Norge utarbetat
nationella cancerplaner. I Sverige har ett liknande förslag framlagts av bl a
en grupp ledande onkologer men det ansvariga departementet har ännu inte
behandlat frågan. Socialstyrelsen har initierat ett nationellt arbete med
regionala bidrag inom områdena bröstcancer, prostatacancer och
tarmcancer. Förutom redovisning och konsekvensanalyser ingår i denna
planering även beslutsfattarkonferenser inom de tre ämnesområdena i syfte
att påskynda införandet av de nya riktlinjerna.
I budget 2004 beslöt landstingsfullmäktige att utreda förutsättningarna för
att tillskapa en regional cancerplan för Stockholm. Liknande initiativ tas för
nuvarande inom Västra Götaland, Skåne och Uppsala/Örebro-regionerna.
Övergripande mål för alla regioner är dock att stödja framtagandet av
nationella riktlinjer som sedan kan bearbetas för regional applikation. Det
lokala arbete som nu igångsätts bör därför sikta på att vara till gagn för och
underlätta arbetet på den nationella nivån.
Beställare Vårds förslag
Inriktning
Planen föreslås inriktas främst på att på basen av en nulägesanalys av den
onkologiska hälso- och sjukvården i Stockholms län ge förslag på hur
2 (2)
vården ska anpassas till aktuella behov av bl a snabb kvalificerad utredning
och behandling med modern effektiv läkemedelsterapi. I planen ska
genderperspektivet särskilt beaktas. En viktig aspekt är även att säkra
tillgången till palliativ vård. Förslagen ska vara kopplade till en adekvat
ekonomisk analys med noggrant angivande av eventuella behov av
resursförstärkningar.
Planen ska även omfatta prevention i de delar som handläggs inom
sjukvården. Däremot ingår inte de viktiga delar av cancerarbetet som
bedrivs inom övriga delar av samhället exempelvis kommuner, företag och
lagstiftande myndigheter. Dessa delar förutsätts hanteras på nationell nivå.
Fokus föreslås riktas på fem huvudområden som i ett första skede
definierats som särskilt väsentliga.
1. Ledtider, det vill säga möjligheten att garantera alla ett snabbt och
adekvat omhändertagande inte minst i det diagnostiska stadiet.
2. Enhetliga, vid behov multidisciplinära, medicinska bedömningar av
patienter oavsett medicinsk specialitet eller enskild läkare.
3. Möjlighet att erbjuda varje cancerpatient en kontinuerlig och stadig
kontakt i vården.
4. Tillgång till palliativ vård i rätt skede.
5. Tillgång till nya effektiva men kostsamma behandlingar.
Åtgärder som föreslås i planen skall vara möjliga att utvärdera. Planen avses
tas fram i samverkan mellan beställare, producenter och företrädare för
professionen och samråd ske med patient- och intresseorganisationer.
Arbetet ska stämmas av med övriga projekt inom området, särskilt avseende
introduktion av nya läkemedel och nya terapier (behandlingsmetoder).
Slutrapport ska redovisas till hälso- och sjukvårdsutskottet 2005-12-06.
Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Olle Olofsson
Download