Anmälan

advertisement
HSU 2006-10-03 p 12
ANMÄLAN
Landstingsstyrelsens förvaltning
Beställare Vård
2006-08-28
1 (1)
LS 0603-0592
Månadsbokslut t o m juli och prognos för 2006
Ärendet
Föreliggande ärende redovisar månadsbokslut t o m juli och prognos för år 2006.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutar
att
lägga anmälan till handlingarna.
Beställare Vårds synpunkter
Det ackumulerade resultatet t o m juli 2006 för Beställare Vård uppgår till
+98 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på +146 mkr. Det tilläggsanslag på
251 mkr som Landstingsfullmäktige fattade beslut om den 16 augusti har ej
medtagits i denna redovisning.
Husläkarbesöken fortsätter att öka, mer än förväntat. Husläkarbesöken har ökat
med 4,8 %, jämfört med motsvarande period förra året. Ca 1 % kan förklaras av
en befolkningsökning. Orsakerna till ökningen beror främst på en fortsatt
utveckling av närsjukvården, bättre bemanning, effekter av högre
besöksersättning samt ökat öppethållande och fler närakuter.
För akutvårdens slutenvård har antalet akuta vårdtillfällen ökat med 2,5 % t o m
juli 2006 mot samma period 2005 vilket är ca 1,3 % högre än förväntat. För
elektiva vårdtillfällen uppgår ökningen till 4,3 % vilket är 2,1 % över förväntad
och beställd nivå.
För år 2006 prognostiseras ett nollresultat. Kostnadsökningen ligger för
närvarande på 3,8 %. Budgeten förutsätter att kostnaderna för hela 2006 ökar med
högst 2,4 %. Risker finns främst inom primärvård och geriatrik. Närsjukvård
Stockholm har betydande ekonomiska problem. Flera kostnader är
svårbedömbara för helt år, t.ex. effekter av att tidigare gömda flyktingar beviljats
uppehållstillstånd. I tidigare månadsbokslut har vi gjort bedömningen av ökat
behov av resurser för att klara av vårdgarantin, motsvarande ca 70 mkr. Detta har
tillgodosetts i Landstingsfullmäktiges beslut.
Anna-Stina Nordmark-Nilsson
Catharina Barkman
Bilagor:
1. PM Månadsbokslut t o m juli
2. Rapport slutenvårdsvolymerna inom akutsjukvården
Download