Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2017

Psykisk hälsa
• Främsta orsaken till sjukfrånvaron i stora delar av västvärlden
• 45 % av pågående sjukskrivningar i Sverige (70 miljarder kronor)
• Nedsatt psykiskt välbefinnande - ett omfattande folkhälsoproblem
• 2030 är psykisk ohälsa den dominerande folkhälsoutmaningen globalt
Stöd till riktade insatser inom området
psykisk hälsa 2017
Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
• Avser 2017 (medel får användas 2018)
• Syfte skapa förutsättningar för utveckling när det gäller:
– Främja psykisk hälsa
– Förebygga ohälsa
– Tillgängliggöra högkvalitativa, kostnadseffektiva insatser
Statens och SKLs målsättning
• Psykisk hälsa åt alla – att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation
• Detta kräver:
- att befolkningen erbjuds behovsanpassade och effektiva insatser av god
kvalitet, såväl vad gäller förebyggande och främjande insatser som medicinsk
behandling och sociala insatser.
• Uthålligt och långsiktigt hållbart arbete
• Gemensamt ansvarstagande i ordinarie strukturer
• Skapa förutsättningar för ett systematiskt utvecklingsarbete inom området
psykisk hälsa
Fokusområden och stimulansmedel
• Fem fokusområden:
– Förebyggande och främjande arbete
– Tillgängliga tidiga insatser
– Enskildas delaktighet och rättigheter
– Utsatta grupper
– Ledning, styrning och organisation
• Medel utbetalas i tre olika delar:
– 250 mkr fördelas till landstingen och ytterligare 250 mkr till
kommunerna
– 150 mkr till landsting för stimulering av nya initiativ för barn och unga
– 130 mkr till kommuner och landsting för att förstärka
ungdomsmottagningarnas arbete
Landsting/
Kommun
Stimulansmedel analys
handlingsplan
Initiativ för bättre
psykisk hälsa hos
ungdomar
Ungdomsmottagning
TOTALT belopp till Norrbotten
Region
Norrbotten
6 276 462 kr
Ungdomsmottagningar
(gemensamma medel region/kommuner)
TOTALT belopp till länets kommuner
Arvidsjaur
3 765 877 kr
3 263 761 kr
Totalt belopp
2017
19 582 562 kr
10 042 340 kr
(7 619 670 + 3 809 835)
3 263 761 kr
3 301 857 kr
6 276 461 kr
5 079 773 kr
161 573 kr
161 573 kr
72 359 kr
72 359 kr
Jokkmokk
126 936 kr
126 936 kr
Överkalix
84 950 kr
84 950 kr
Kalix
407 669 kr
407 669 kr
Övertorneå
113 618 kr
113 618 kr
Pajala
153 095 kr
153 095 kr
Gällivare
450 182 kr
450 182 kr
Älvsbyn
205 565 kr
205 565 kr
Luleå
1 924 829 kr
1 924 829 kr
Piteå
1 047 013 kr
1 047 013 kr
Boden
701 495 kr
701 495 kr
Haparanda
247 752 kr
247 752 kr
Kiruna
579 425 kr
579 425 kr
Arjeplog
Det här fick vi
för 2016
19 700 000 kr
11 429 505 kr