Sydöstra sjukvårdsregionen - samarbeten och styrning

advertisement
Sydöstra sjukvårdsregionen
Samarbeten och styrning
Göran Atterfors och Christina Källgren-Pettersson - Info till ledningsstaben LiÖ, 20120412
Sjukvårdsregioner
Sjukvårdsregioner
i Sverige
6 regioner
1-2 milj/region
1-2 U-sjukhus/region
Uppdragens ekonomiska betydelse
• Ca 20% av ”US” dimensionering är beroende av
andra huvudmän
- F-och H-län 600 mkr
- andra landsting 150 mkr
- (undervisning och forskning 180 mkr)
Målet med samverkan
• Utdrag ur Regionsamverkansavtal från 2005
•
stärka US roll inom regionsjukvården
•
tillgodose medborgarnas behov till likvärdig sjukvård i
regionen med hög kvalitet och god tillgänglighet
Utvecklat samarbete
• Från ”kommersiell” del om högspecialiserad vård till
• samverkansdel om sjukvård i regionen
Samverkansområden
Högspecialiserad
vård vid US
”Avtalet”
Sjukvårdsregionen samarbetar om
• Regiongemensamma vårdområden
Barn- och kvinnosjukvård, hjärtsjukvård, plastikkirurgi, kirurgi och cancersjukvård
• Sjukvård i regionen
Vårdprogramarbete, riktlinjer samt jämförelse- och utvecklingsarbete
• Hälsa i regionen
Befolkningsenkät och befolkningsdata, riktlinjer samt jämförelse-och utvecklingsarbete
• Övriga områden
Kompetensförsörjning, forskning, utveckling och upphandling
Sjukvårdsregionens organisation
Öppna jämförelser 2011
Övergripande resultat
Jönköping
Kostnader
Tillgänglighet
Medic kvalitet
Patienterfarenhet
Kalmar
Östergötland
Öppna jämförelser 2011
Jönköping
Diabetes
Medicinska
resultat
Kvinnosjukvård
Läkemedel
Stroke
Rörelseorganen
Annan vård
Intensivvård
Övergripande
Njursjukdom
Kirurgi
Hjärtsjukdom
Psykiatri
Cancer
Graviditet o förlossn
Kalmar
Östergötland
Aktiviteter 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RCC:s löften
Medverkan i screening – coloncancer – beslut i juni
Coloncancerprojektet – slutredovisning
Uppföljning av nationella riktlinjer – psykiatri (RMPG)
Regional konferens nationella riktlinjer Palliativ vård
Ansökan om bildande av kvalitetsregistercentrum
Patientsäkerhet
Uppföljning av årsrapporter
Uppföljning av uppdrag 2011 ( kompetens, IT m.m)
ÖJ – medicinsk kvalitet
Download