Länspensionärsråd och
tillgänglighetsråd
2017-03-14
Varifrån kommer regionens intäkter?
Utfall 2016
Hur fördelas regionens kostnader?
Utfall 2016
Till vilka resurser används pengarna?
Utfall 2016
Fullmäktiges strategiska mål för ekonomi 2016
•Ekonomi som ger handlingsfrihet
framgångsfaktorer:
- positivt resultat med 2 procent (ca 150 mkr)
- nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut
•Ekonomi som inte belastar kommande generationer
framgångsfaktorer:
- verksamheten anpassad till intäkter
- kostnadseffektiv verksamhet
- arbeta med processer (beskriva, sätta mål, följa upp)
Utveckling av nettokostnaderna
och befolkningen i länet och riket
2009-2016
Justerad skatt 2017
Mål i Landstingstyrelsens plan 2016
• Kostnader att producera hälso- och sjukvård ska vara i nivå
med rikssnitt (nationell KPP databas)
- mäts som kostnad/DRG-poäng
• Andelen dyra vårdtillfällen (sk kostnadsytterfall) får vara
högst 4%
Kostnad per producerad DRG poäng för
somatisk slutenvård jämfört med riket
Resultatutveckling (före finansiella)
Resultaträkning 2016-12
Verksamhetens kostnader 2016-12 jmf
2015-12
Resultat och resultatkrav per division
Resultat 201612: -441 Mkr
Resultatkrav 201612: -182 Mkr
Resultat 201512: -349 Mkr
Uppföljning av ekonomiska
handlingsplaner
Antal anställda NLL utveckling sedan 2014
Totalt arbetad tid NLL – rullande 12 mån
Inhyrd personal 2016-12 jmf 2015-12
Läkemedel
Läkemedel totalt 201612: 922 Mkr (+37 Mkr/+4%)
Förmån totalt 201612: 668 Mkr (+27 Mkr/+4%)
Rekvisition totalt 201612: 253 Mkr (+10 Mkr/+4%)
Verksamhetens nettokostnad exkl läkemedel
samt läkemedelskostnad
År 2005 = Index 100
- Verksamhetens nettokostnad exkl
läkemedel har ökat med 46 procent
sedan 2005.
- Läkemedel har ökat med 33 procent
sedan 2005
Produktion – öppenvård
Produktion – slutenvård
Tillgänglighet 2016 - Besök
Tillgänglighet 2016 - Behandlingar
Finansplan 2017-2019
- Positivt resultat behövs 2017 för att återställa underskott från 20142015, rest 78 mkr
2017
2018
2019
Resultat exkl verksamhetens underskott
Verksamhetens underskott netto
Årets resultat
386
-74
312
313
-47
266
113
-47
66
Förändring i procent:
Nettokostnadsutveckling inkl divisionernas underskott
Skatt, statsbidrag och utjämning
0,8
2,6
3,1
2,3
4,1
2,3
Förutsätter 320 mkr lägre kostnad 2017 i hälso- och sjukvården
ST-läkare 17 mars 2017