Ekonomistyrning 1 7,5 högskolepoäng

Ekonomistyrning 1
Provmoment:
Ladokkod:
7,5 högskolepoäng
Salstentamen
SES01G/21ES1B
TentamensKod:
Tentamensdatum:
Tid:
151104
9-12
Hjälpmedel:
Räknedosa
Totalt antal poäng på tentamen: 20 p
För att få respektive betyg krävs: G= 10 p, VG= 15 p
Fråga 1…..…poäng (4p)
Fråga 2…..…poäng (4p)
Fråga 3…..…poäng (4p)
Fråga 4…..…poäng (4p)
Fråga 5…..…poäng (4p)
Summa:….....poäng (20p)
BETYG:__________
Allmänna anvisningar:
Läs noga vad som efterfrågas.
ALLA SVAR SKA VARA I HÄFTET!
Inga extra lösblad får lämnas in. (kladdpapper får endast användas under skrivtiden)
Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar.
Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.
Lycka till!
Ansvarig lärare:
Telefonnummer:
Hans Bergkvist
0706-201829
Fråga 1 (4 poäng)
Ett företag som tillverkar en typ av trädgårdstomte behöver hjälp att utföra några beräkningar.
För detta ändamål har man sammanställt följande uppgifter inför det kommande
verksamhetsåret:
Pris per styck
Rörliga kostnader per styck
Totala fasta kostnader
Försäljningsvolym
650 kr
165 kr
245 000 kr
700 st
a) Vilken är företagets självkostnad för en tomte?_______________________
b) Beräkna företagets TG1._____________________________
c) Beräkna företagets säkerhetsmarginal i procent._____________________
d) Vilken volym ökning i procent krävs för att erhålla oförändrat resultat om man sänker
priset med 20 %?______________________________
OBS: Endast svar behöver redovisas!
1
Fråga 2 (4 poäng)
Du har som ekonom blivit ombedd att göra en sammanställning av nästa års (2016)
budgeterade resultat, kassaflöde och balans för ett företag som säljer fiskeutrustning. Den
information du samlat in finns presenterad nedan och nu ska du sammanställa den i en
resultat, likviditets- och balansbudget.
Balansräkning 31/12 - 2015 (Tkr)
M&I
361
IB eget kapital
Varulager
148
Årets resultat
Kundfordringar
51
Banklån
Kassa
68
Lev. skulder
Summa
628
Summa
_____
157
14
311
146
628
Inför det kommande året är följande planerat/budgeterat (Tkr):
Årets varukostnad
355
Personalkostnader (lön mm)
372
Hyra och övriga periodomkostnader
116
Avskrivningar
51
Investeringar
14
Budgeterad försäljning
995
Minskning av lager
24
Minskning kundfordringar
25
Ökning leverantörsskulder
11
Amortering
11
Ränteintäkter
2
Räntekostnader
8
Ange följande beräkningsresultat från budgetarbetet; (Bortse från skatt i svaren och du
behöver inte heller visa beräkningarna)
Vad blev budgeterat resultat?
..............
Vad blev UB kassa?
..............
Vad blev UB Eget kapital?
..............
Vad blev ny balansomslutning?
..............
2
Fråga 3 (4 poäng)
Ett företag som har totala tillgångar på 400 Mkr och en soliditet på 25 % skall beräkna måltal
för räntabilitet på totalt kapital för nästkommande år. Man planerar för en expansion som
leder till att totala tillgångar ökar med 20 % och man har efter diskussion med sin bank
kommit fram till att en soliditet på 25 % skulle vara tillfredställande även för nästa år. Nästa
års finansiella kostnader beräknas uppgå till 11 Mkr och skatten beräknas bli 28 %. Utdelning
till aktieägare kommer att ske med 7 Mkr.
Uppgifter:
a) Vilket resultat före skatt måste företaget uppnå för att nå sina mål? ______________
b) Vilket krav på Rt bör gälla för nästa år? (använd IB-värden) ________________
c) Visa med hjälp av hävstångsformeln hur ägarnas avkastning har skapats och hur man
kan analysera olika risker.
3
Fråga 4 (4 poäng)
Visa med exempel hur man med hjälp av dupont-sambandet och ett iso-diagram kan analysera
företags effektivitet och lönsamhet.
4
Fråga 5 (4 poäng)
Följande utfall för ett år föreligger:
Direkt lön
Direkt material
Materialomkostnad
Tillverkningsomkostnad
Affärsomkostnad
25 000 kr
10 000 kr
4 000 kr
45 000 kr
35 000 kr
a) Beräkna i en efterkalkyl hur stora MO-. TO och AFFO-påläggen skulle varit under året,
för att de precis skulle ha täckt de verkliga omkostnaderna.
MOp:___________
TOp:_________________ AFFOp:_________________
b) Vilket pris bör företaget sätta på en produkt där den direkta materialkostnaden är 25 kr/st
och den direkta lönekostnaden är 45 kr/st om företaget använder 40% vinstpålägg?
Pris:_________________________
5