Budget 2014
Budgetförutsättningar 2014
• ”Borgholmsmodellen”
•
1/3, 1/6, prioriteringar
• Verksamhetsnettot
• Antal invånare (10634)
• Ekonomiska utveckling
•
•
•
Världen
Sverige
Lokalt
• Skatter & bidrag, AFA
• Investeringar och den långsiktiga planeringen
• IT-budget
Satsningar i budgeten 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
Öppen förskola (Familjecentralen)
Kulturskola
Sommarskola
Barnomsorg på OB-tid (Familjecentralen)
Snöröjning 1 Mkr
Badhusavtalet 0,5 Mkr
Bemanning KLK 1 Mkr
Ytterligare tillägg efter KS 19 nov
•
•
•
•
1,3 Mkr
Utökad barnomsorg på OB-tid 0,5 Mkr
Slopad besparing på Fritidsgårdar (170 Tkr från öppna förskolan)
Finansiering genom nettning av energiskatt
Temporär lättnad Socialförvaltningen 7 Mkr (brutto)
Kommunens budgetram
RESULTATRÄKNING
Ramjusteringar
Politiska
Utgångsläge Besparing TS-Budget IT-Budget prioriteringar
KS förslag
till Budget
2014
Socialförvaltningen
-233 394
2 284
732
-1 558
-7 000
-238 936
Utbildningsnämnden
-145 379
1 500
1 098
-2 464
-1 300
-146 545
Kommunstyrelsen
-115 094
517
-918
4 553
-2 500
-113 442
Samhällsbyggnadsnämnden
-7 479
0
-211
0
-7 690
Bostadsanpassning
-1 014
0
0
0
-1 014
Revision, valnämnd, överförmyndare
-1 445
0
-13
-300
-1 758
Slottsverksamhet
TOT:
0
-503 805
0
4 301
912
306
-11 100
-509 386
Nya avskrivningar
-3 030
-3 030
Pensioner, löneökningar mm
-36 496
-36 496
Återställning negativt resultat
-2 906
-2 906
Skatter, utjämning och finansnetto
561 619
561 619
RESULTAT
15 382
9 801
Investeringar 2014-2016
Investeringsbudget
2014
2015
2016
19 800
19 800
15 800
15 115
16 970
10 000
Byxelkroks hamn
1 850
0
0
Övriga hamnar
1 000
1 000
1 000
Övrigt
1 000
1 000
1 000
85
330
285
Utvecklingsprojekt
500
500
3 515
GC vägar
250
1 200
1 200
1 200
21 000
21 000
17 000
Kommunstyrelsen varav:
Fastigheter
Arbetsmiljö och Brandskydd
IT
Nämnder
Socialnämnd
Utbildningsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnd
Bibliotek
Kulturverksamhet
Fritidsverksamhet
Summa investeringar
Investeringsplan 2014 -2016
59 000
Besparingar
Resursfördelning enligt…
JämförelseBudget 2013 kostnad 2013
1/6 del
RS 2012
Strukturjusterad standardkostnad
Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
Grundskola inkl fskl o sär
Omsorg om funktionsnedsatta (513)
Äldreomsorg (510)
Individ o familj (IFO)
-41
-97
-57
-160
-20
533
727
506
067
921
-40
-91
-60
-146
-21
385
640
557
362
931
-7
-29
-10
-11
-50
-1
318
286
583
343
528
223
594
-8
-41
-9
-7
-54
-5
-4
907
180
520
542
439
510
715
-191
-1 015
-2 284
Jämförelse med valda kommuner
Politisk vht
Infrastruktur/skydd
Kultur
Fritid
Övrig utbildning
Särskilt riktade insatser
Affärsvht
Gemensam verksamhet
Teknisk Service
Summa verksamheter
-177
-633
0
-487 440
-4 301
Äskningar?