Forskning och Utveckling

advertisement
Forskning och Utveckling
Susanna Stymne Airey
Chef FoU-avdelningen, AFA Försäkring
Forskning och Utveckling
• Långsiktigt minska skador och sjukdomar
• Sveriges största forskningsfinansiär inom arbetsmiljöområdet
• 150 miljoner kronor per år
• Cirka 250 pågående projekt
Kommuni k ati on
2013-03
• Områdena arbetsmiljö och hälsa
Forskning och Utveckling
 Fyra ordinarie utlysningar per
år ”öppna utlysningar”
 FoU-program
Kommuni k ati on
2013-03
 Post-doc stöd
Bedömningskriterier
 Relevans, effekter och praktisk
betydelse
 Vetenskaplig kvalitet
 Kompetens
 Genomförbarhet
 Kostnadseffektivt
 Spridning, nyttiggörande
Kommuni k ati on
2013-03
Privata näringslivet, kommuner
och landsting
FoU-program – avslutade och pågående
 Kvinnors arbetsmiljö inom industrin 2007 – 2010 15 Mkr
 Branschprogram för byggsektorn
2007 – 2010 10 Mkr
 Buller i arbetslivet
2007 – 2010 30 Mkr
 Från ord till handling
2009 – 2012 20 Mkr
 Kemiska hälsorisker
2010 – 2013 16 Mkr
 Arbetslivsinriktad rehabilitering
2010 – 2013 20 Mkr
 Regenerativ medicin
2011 – 2016 60 Mkr
 Företagshälsovård
2013 – 2017 30 Mkr
 Kronisk Smärta
2015 – 2018 50 Mkr
 Hållbart arbetsliv
Under utredning
Axplock av Projekt finansierade av AFA
Försäkring inom Hållbart arbetsliv
Ett längre arbetsliv- underlag
för att inkludera
arbetsförhällanden,
hälsoaspekter och
förhållanden utanför arbetet
Maria Albin
Organisatoriska vägar till
hälsa: Långsiktigt
hållbart
förändringsarbete och
chefskap i kommuner
Stefan Szücs
Framtidens VårdArbete - Proaktivt
förändringsarbete för hållbart
arbetsliv
Caroline Jarebrant
Lärares och
sjuksköterskors
karriärvägar de första åren
efter utbildning
Petter Gustavsson
Att skapa
förutsättningar för
en hållbar
hemtjänst
Carl Åborg
Ungas introduktion i
arbetslivet. Betydelsen
av arbetsmiljöutbildning
och introduktion.
Ing-Marie Andersson
Hållfast - Hållbart
ledarskap i ett
föränderligt
arbetsliv
Christin Mellner
Socialsekreterares
arbetsvillkor
Pia Tham
Hållbart arbetsliv
Globalisering
Ökad psykisk
ohälsa
Digitalisering
24/7 samhället
Automation
Förändrade värderingar
Kunskapsintensitet
Hållbarhet, etik och miljö
Mer flexibelt
arbetsliv
Ökad
specialisering
Ökade klyftor
Pensionsålder
Kommuni k ati on
2015-04
Nya/Unga i
arbetslivet
Mitt i
livet/
karriären
Äldre i
arbetslivet
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards