Text till ”Kommunens ekonomi” på hemsidan

Prognosen för 2004 pekar mot ett plus!
2004 är ett särskilt svårt år för Sveriges kommuner. Skatteintäkterna ökar inte alls i den takt
som de ursprungliga prognoserna angav. För första gången har regeringen också minskat
statsbidraget till samtliga kommuner under innevarande år (för Falköping – 6 Mkr).
158 av landets 290 kommuner anger att de inte får ihop ekonomin 2004.
Marginalerna i kommunal ekonomi är små.I Falköpings kommuns budget är det budgeterade
resultatet + 11 Mkr. Bruttobudgeten är 1 338 Mkr. Det betyder att vi skulle ha mindre än 1 %
kvar när 2004 är slut. De pengar vi får över går till amorteringar på lån och till investeringar.
Vi skall succesivt ta oss till en årlig resultatnivå på 25 Mkr. Framöver måste vi också klara av
att sätta av pengar till ökande pensionskostnader.
I vårens prognoser befarade vi att resultatet skulle bli nästan – 10 Mkr för 2004. För varje
prognostillfälle har resultatet förbättrats med ca 5 Mkr. När vi summerar efter oktober månad
så pekar det mot ett resultat på 9,4 Mkr.
Prognoserna för skatteintäkterna är oförändrade (-8 Mkr) men det finns fog för viss oro. Det
kan bli ca 0,5 Mkr sämre.
Nämndernas prognoser ser ut på följande vis efter oktober (inom parentes anges det resultat
som nämnden hade med sig från 2003):
(tkr)
Barn- och utbildningsnämnden
+ 1 500
(+ 3 900)
Byggnadsnämnden
- 120
(
Kommunstyrelsen
+ 900
(+ 300)
Kompetens- och arb.livsnämnden
+ 5 300
(+ 500)
0)
Miljönämnden
0
(+ 300)
Räddningsnämnden
0
(
0)
Socialnämnden
- 6 800
(
0)
Trafik
- 700
(
0)
Tekniska nämnden
VA-kollektivet
Avfallskollektivet
- 3 150
- 1 400
0
(- 3 900)
(har positiv fond att ta av)
För socialnämnden är det främst socialbidragskostnaderna som inte kan hållas inom budget.
Situationen är densamma i de flesta kommunerna. Arbetsmarknaden är fortfarande väldigt
stängd, detta trots att de svenska företagen går allt bättre. Tekniska nämnden klarar
årsbudgeten (+ 750 tkr) men har med sig ett negativt resultat från 2003.
Centralt har vi framförallt plus på finansnettot (+ 10 Mkr). Det beror på att vi har mindre lån
än vi hade budgeterat och att räntorna är väldigt låga.
Björn Söderlundh
Ekonomichef
Tfn: 850 77