2004-10-14 Bilaga 8 Månadsbokslut per 2004-09

advertisement
2004-10-14
Bilaga 8
Månadsbokslut per 2004-09-30 samt årsprognos 2004 för Samhällsmedicin
Verksamhet.
Detta månadsbokslut med tillhörande kommentarer avser Samhällsmedicin +
Läkemedelsenheten, som tillsammans bildar motpart (företag) 1105.
Ekonomiskt resultat
Det ekonomiska resultatet visar efter 9 månader ett överskott på 15,8 mkr. Resultatet ligger
väl i nivå med såväl den periodiserade budgeten som med förra årets utfall för motsvarande
period.
Totalt prognostiseras för 2004 ett överskott på 5 mkr. Merparten av överskottet hänför sig till
Läkemedelsenheten. Jämfört med budget beräknas årets faktiska omsättning bli något högre,
vilket beror på höga kostnader för MRSA-prover. Landstingets smittskyddsenhet ansvarar för
verksamheten och betalar kostnaderna, men fakturerar Beställarkontor Vård (BKV) som har
budgeten för MRSA.
Investeringarna beräknas uppgå till 4 mkr och är relaterade till de investeringar i
lokalplanering och fastighetsnät som görs inför flyttningen till andra lokaler fr om januari
2005.
Periodens resultat och investeringar
Mkr med en decimal
Periodens intäkter
Periodens kostnader
Periodens resultat
Periodens investeringar
Bokfört t o m
2004-09
193,0
-177,2
15,8
-0,2
Periodiserad budget
Utfall 2003 t o m
t o m 2004-09
-09
189,7
185,0
-172,2
-166,6
17,5
18,4
-2,7
Prognos årsresultat och investeringar
Mkr med en decimal
Årets intäkter
Årets kostnader
Årets resultat
Årets investeringar
Årsbudget 2004
Årsprognos 2004
Utfall 2003
månad 2004-09
256,2
287,3
247,8
-256,2
-282,3
-238,5
0
5
9,3
-2
-4
-3,8
Orsaker till beräknad avvikelse
Förklaringsposter
Post 1
Post 2
………
Summa avvikelse
Belopp i Mkr
Mora Kallner
Chef för Samhällsmedicin
Download