Bilaga

advertisement
1 (2)
2005-08-05
Beställare Vård
Verksamhetsstyrning och uppföljning
Bilaga
LSF Verksamhetsanalys
Månadsbokslut per juni 2005 för HSU
Månadsbokslut per juni 2005 har tagits fram. Det ekonomiska resultatet
framgår nedan.
Periodens resultat
Mkr med en decimal
Periodens intäkter
Periodens kostnader
Periodens avskrivningar
Periodens finansnetto
Periodens resultat
Bokfört
tom juni
2005
18.042,8
-18.013,6
-3,4
24,9
50,7
Periodiserad Utfall tom
budget tom juni 2004
juni 2005
18.017,8
18.207,6
-18.524,3
-18.282,0
-2,7
-4,2
21,9
27,8
-487,3
-50,8
Beställare vård uppvisar ett resultat t o m juni månad 2005 på +50,7 mkr.
Detta är 27,3 mkr bättre än förra månaden och drygt 100 mkr bättre än
resultatet i juni 2004. Periodens positiva resultat består av både plus- och
minusposter; bl a har Närsjukvård Stockholm ett överskott på 15 mkr för
psykiatri (ny verksamhet har inte startat) och ett underskott inom primärvården på 50,8 mkr (varav privata specialister -20,3 mkr). Lägre kostnader
än förväntat för läkemedel innebär ett överskott på drygt 40 mkr.
Kostnadsökningstakten beräknas öka under hösten. Den största orsaken är
beslut om beställning av ytterligare vårdinsatser för100 mkr för att klara
vårdgarantin, som införs den 1 november 2005. Dessutom har bara 0,5 mkr
av ett anslag på 31,5 mkr för reducering av väntetiderna inför vårdgarantin
förbrukats t o m juni månad. Budgeten för gratis influensavaccin till
pensionärer m m beräknas också förbrukas under hösten (+25,5 mkr).
Skillnaden mellan periodens resultat och periodiserad budget beror till stor
del på att en felaktig säsongskurva har använts vid beräkningen av den
periodiserade budgeten för akutsjukvård (information från VAL-databaserna
i stället för bokföringen). Om den rätta säsongskurvan hade använts skulle
den periodiserade budgeten ha uppgått till -294,3 mkr.
2005-08-05
Bilaga
I övrigt beror skillnaderna mellan utfall och periodiserad budget på att
budgeten för den statliga psykiatrisatsningen ännu inte har tagits i anspråk
fullt ut (+20 mkr). Vidare saknas en del kostnader som avser besöksersättning till husläkare och sjukgymnaster/SLL inom närsjukvården. Inom somatisk specialistsjukvård finns verksamheter som inte har startat ännu och bl a
inom förlossningsvården är kostnaderna lägre än väntat.
Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård t o m juni 2005 har minskat med
totalt 1,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den
externt köpta vården har dock ökat med 1,5 procent medan den internt köpta
vården har minskat med 2,6 procent. Det senare torde bero på större neddragningar inför sommaren i år jämfört med föregående år. En analys
kommer att göras i samband med juliprognosen.
Anna-Stina Nordmark-Nilsson
2 (2)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards