Bilaga 4

advertisement
1 (4)
Beställarkontor Vård
2004-04-16
Beställaravdelning Söder
Bilaga 4
Månadsbokslut januari – mars och årsprognos 2004 för
Beställaravdelning Söder
Verksamhet
Beställaravdelning Söders uppdrag är att beställa vård till befolkningen i
Nacka, Värmdö, Tyresö, Haninge, Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Salem
och Nykvarn. Uppdraget innebär att utifrån befolkningens behov styra och
upphandla primärvård, geriatrisk vård samt psykiatrisk vård inom givna
ekonomiska ramar.
Inom geriatriken är samtliga avtal färdigförhandlade med tak.
Inom primärvården återstår avtal med Storken BVC/MVC i Södertälje.
Inom psykiatrin är samtliga avtal färdigförhandlade.
Ekonomiskt resultat
Sammanfattning
Beställaravdelning Söder har en budgetomslutning för år 2004 med 4 047,4
Mkr. Årets budget ligger på en nivå som är 4 % högre än bokslut 2003.
Resultatet av förhandlingarna 2004 blev en genomsnittlig uppräkning av
avtalen med 3,5 %. Revideringar har sedan gjorts med hänsyn till beslutade
besparingar.
Utfallet i perioden visar ett överskott på 48,3 Mkr vilket är 53,9 Mkr mer än
periodiserad budget. Det beror främst på att kostnader för läkemedel och
privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster understiger periodiserad
budget. För året prognosticeras ett överskott på 15,0 Mkr
Periodens resultat och investeringar
Mkr med en decimal
Periodens intäkter
Periodens kostnader
Periodens resultat
Periodens investeringar
Bokfört t o m Periodiserad budget
Utfall 2003 t o m
aktuell period t o m aktuell period
aktuell period
1 014,3
1011,6
- 966,0
- 1017,1
48,3
- 5,5
-0,3
’
Bilaga 4
2 (4)
Prognos årsresultat och investeringar
Mkr med en decimal
Årsbudget
2004
Årets intäkter
Årets kostnader
Årets resultat
Årets investeringar
Årsprognos 2004
månad 04-03
Utfall 2003
4 047,4
- 4 047,4
0
4 050,0
- 4 035,0
+ 15,0
3 929,8
- 3 873,9
55,9
-0,9
-0,9
-1,0
Beräknade avvikelser
Förklaringsposter
Egen verksamhet
Psykiatri
Primärvård
Geriatrik
Övrig sjukvård
Summa avvikelse
Belopp i Mkr
+ 6,0
0,0
0,0
0,0
+9,0
+ 15,0
Psykiatri
Utfallet i perioden visar ett överskott på 8,9 Mkr. Det beror på att ersättning
kopplat till kvalitetsuppföljning samt rättspsykiatri ersätts i efterskott. För
året prognosticeras ett 0-resultat.
När det gäller öppenvårdsbesök och vårddygn i psykiatrin följer de nästan
exakt utfallet 2003.
Primärvård
Utfallet i perioden visar ett överskott på 8,9 Mkr vilket helt följer
periodiserad budget för primärvården. Resultatet i perioden pekar mot att
prognosen för primärvården kommer att överensstämma med budget.
Husläkarbesöken ökar något jämfört med 2003 och besök hos privatpraktiserande allmänläkare minskar något jämfört med föregående år.
Besöken på närakuter och primärvårdens jourmottagningar följer i stort
utfallet föregående år samtidigt som besöken på akutsjukhusens
Bilaga 4
mottagningar minskar något. Besöken hos sjukgymnaster ökar något jämfört
med föregående år.
Geriatrik
Utfallet i perioden visar ett överskott på 3,4 Mkr vilket beror på att
utbetalning av målrelaterade ersättningar sker i efterskott. För året
prognosticeras ett 0-resultat.
När det gäller andelen slutenvårdssillfällen inom geriatriken så har det skett
en kraftig ökning för befolkning i Huddinge och Botkyrka främst på
Huddinge geriatriska klinik. De geriatriska vårdtillfällen har också ökat för
befolkningen i Södertälje, Salem och Nykvarn. Ökningen motsvaras av den
beställning som gjorts inom geriatriken för att kompensera neddragningen
av volymer inom akutsomatiken på Södertälje sjukhus. För befolkningen i
kommunerna tillhörande beställarenhet Sydost har konsumtionen av
geriatriska vårdtillfällen minskat något jämfört med föregående år.
Övrig sjukvård
Utfallet i perioden visar ett överskott på 23,8 Mkr som till stor del kan
hänföras till läkemedel. Med de osäkerhetsfaktorer som är förknippade med
kostnadsutvecklingen för läkemedel prognosticeras ett 0-resultat för året.
Habilitering och övriga verksamheter uppvisar överskott i perioden. För
habilitering prognosticeras ett 0-resultat och för övriga verksamheter
prognosticeras ett överskott på 9,9 Mkr.
Egen verksamhet
Utfallet i perioden visar ett överskott på 3,4 Mkr och för året prognosticeras
ett överskott på 6,0 Mkr vilket till stor del beror på finansiella poster.
Avskrivningar prognocticeras till -0,9 Mkr.
Riskanalys
I den riskanalys som BAS gjorde i samband med den reviderade budgeten
identifierade vi följande riskområden, kostnadsutvecklingen inom
läkemedelsområdet, kostnader för dömda, remisskravet för sjukgymnastik,
försöket med ökad besöksersättning i primärvården.
De kvalitetsutvecklingsavtal som tecknats med vårdcentralerna inom
Beställaravdelning Söder kommer sannolikt att sänka läkemedelskostnaderna med ca 10 Mkr men osäkerheten kring utvecklingen av
läkemedelskostnaderna kvarstår.
3 (4)
Bilaga 4
Kostnaderna för dömda har ökat under de senaste åren och i årets budget har
vi försökt att ta hänsyn till detta. Kostnadsutvecklingen är dock mycket
svårbedömd.
Remisskravet för sjukgymnastik har senarelagts och det är svårt att bedöma
hur stor besparing som kan tas hem under 2004.
Inom Beställaravdelning Söder ska försök med ökad besöksersättning
införas vid sex vårdcentraler. De ekonomiska riskerna är för närvarande
svårbedömda.
Avtalen med Huddinge sjukhus, ASIH Långbro samt Nacka Geriatriken AB
har tak, men om fördelningen av volymerna förändras mellan BAS och
BAST kan geriatrikens kostnader öka.
Åtgärder
Utvecklingen inom ovan beskrivna riskområden kommer att följas noggrant.
Aina Daleus
4 (4)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards