Strategi för Life Science

advertisement
Direktiv:
Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen
Uppdragsgivare:
Regionsjukvårdsledningen (RSL)
Projektnamn:
Strategi för Life Science i Sydöstra sjukvårdsregionen
Grupp/enhet:
Boel Andersson Gäre, RJL, Annika Bergquist, RÖ, Jonas Bonnedahl, LKL, Staffan Hägg, RJL och Robert Ring, RÖ.
Bakgrund:
Klinisk forskning är av central betydelse för att utveckla sjukvården. En del av den kliniska forskningen sker i samverkan med företag inom life science sektorn, dvs. företag som utvecklar läkemedel och andra produkter som upptäcker, förhindrar eller förbättrar hälsa eller tekniska produkter som underlättar vardagen för
sjuka. I Sydöstra sjukvårdsregionen har denna samverkan varit
mer outvecklad jämfört med övriga sjukvårdsregioner.
I SOU 2013:87 ”Starka Tillsammans” beskrivs ett tydligt behov av
samordning och stöd för att genomföra klinisk forskning. För detta
finns Forum Sydost med uppgift att samordna och stödja klinisk
forskningsverksamhet och forskning i samverkan med företag i
life science sektorn. Bl.a. ingår att enklare kunna rekrytera prövare och forskningspersoner och att akademiska forskare får stöd
med planering och genomförande av kliniska studier samt i kontakten med olika tillståndsgivande myndigheter. Denna infrastruktur och detta arbete behöver bli kraftfullare och mer ändamålsenligt.
Syfte och mål:
Att öka patientnyttan med och omfattningen av Life Science i
Sydöstra sjukvårdsregionen.
Uppdrag:
Att utforma förslag till en långsiktig strategi för sjukvårdsregionens
arbete med Life Science där viktiga områden är:
-Samverkan både internt (utveckling internt inkl. med andra aktörer som jobbar med innovationer inom sjukvårdsregionen) och externt (universiteten, företag),
-Arbetssätt
-Uppfölljningssystem
Tidplan:
2017
Avrapportering och
beslutspunkter:
Delrapport juni 2017
Slutrapport december 2017
Resurser:
Deltagares insatser finansieras inom ramen för respektive organisations budgetramar.
Mats Bojestig
Ordförande RSL
Download