Sammanställning av utvärdering avseende

advertisement
Sammanställning av utvärdering avseende Läkemedel mot schizofreni/psykos
Uppdrag:
Utvärdera Läkemedel mot schizofreni/psykos – en rekommendation för vuxenpsykiatrin 2015/2016
främst avseende användande, metod, arbetssätt och implementering på uppdrag från RMPG
psykiatri Sydöstra sjukvårdsregionen.
Bakgrund:
”Läkemedel mot schizofreni/psykos - en rekommendation för vuxenpsykiatrin 2015/2016 ”– togs
fram på uppdrag av RMPG psykiatri i sydöstra sjukvårdsregionen. De psykiatriska klinikerna i området
kom med förslag och synpunkter under arbetets gång. Varje region/landstings lokala expertgrupp
(eller motsvarande titel) inom psykiatri fick granska den innan den slutligen antogs av respektive
läkemedelskommitté inom sydöstra sjukvårdsregionen.
Rekommendationerna trycktes upp i ett häfte i fickformatstorlek och publicerades på
läkemedelskommittéernas externa hemsidor. I samband med detta bjöds psykiatrerna i
sjukvårdsregionen in till ett en föreläsning om kompendiet den 15 februari 2015. Därefter har
möjlighet till lokala föreläsningar getts av någon av arbetsgruppens företrädare. Läkargrupper på
följande orter har besökts: Kalmar, Oskarshamn, Eksjö, Värnamo, Vadstena och Norrköping. STläkarna i psykiatri i Östergötland har också fått en föreläsning.
Utvärdering:
Metod
En utvärderingenkät skickades ut till chefsöverläkarna i regionen. Dessa personer har i olika stor
omfattning låtit övriga läkare på kliniken fylla i enkäten. I samband med en psykiatri-ST samling i
Östergötland utvärderades även rekommendationen.
Resultat
Tabell 1: Resultat vid utvärdering av läkemedel mot schizofreni/psykos 2015/2016. Svaralternativen finns i bilaga 1. I
tabellen resulteras det svar som förekom oftast i utvärderingen. Vid lika frekventa svar redovisas båda.
Antal inkomna svar
varav ST
Används den i din verksamhet
Vilka grupper använder den
Hur har ni spridit innehållet
Har den påverkar er användning
av dessa läkemedel
Vilken nytta har ni haft av den
Totalt omdöme
Reg. Jönköpings
län
5
1
Reg.
Östergötland
12
5
Landstinget i
Kalmar län
4
1
Av o till
AT och ST
Delat ut boken
På flera punkter
Av o till
ST o specialister
Delat ut boken
Något
Av o till
AT och ST
Delat ut boken
Nej
Stor nytta
5,0
Viss nytta
3,9
Viss nytta
3,5
Totalt:
21
7
4,1
Inkomna synpunkter:
-
Man skulle höja nivån mycket mer om klinikerna köpte in Maudsley Gudieline till alla
specialister och ST-läkare.
Tillför inte så mycket eftersom det finns nationella riktlinjer.
Själva processen vid framförandet var nyttigt och nästan viktigare än själva slutresultatet.
Man fick reflektera över frågor som: Varför gör man så olika på olika platser? Vad är lokal
behandlingstradition och vad finns studerat?
Diskussion:
Arbetet med att skriva rekommendationer för flera landsting/regioner inom psykofarmaka är det
första i sitt slag i Sverige. Under tidens gång har flera lokala skillnader i preparatval
uppmärksammats. Processen med att låta varje psykiatrisk klinik i sydöstra sjukvårdsregionen få
komma med synpunkter och sedan låta varje expertgrupp och läkemedelskommitté godkänna
arbetet bedöms viktigt men mycket tidskrävande. Därför är det glädjande att se att dokumentet
totalt sett får ett högt omdöme. Det är flest AT-läkare och ST-läkare som använder dokumentet men
det framkommer att både psykiatriker, läkarkandidater och några sjuksköterskor använder den.
Frågan om fler gemensamma rekommendationer av motsvarande slag ska framarbetas utöver de
nationella och internationella rekommendationer som finns kommer alltid behöva värderas. Både i
förhållande till om det underlättar implementeringen av nationella riktlinjer och med hänsyn till
själva tidsåtgången för att framarbeta och förankra rekommendationen. Som framkommer i inkomna
synpunkter är det kanske själva arbetsprocessen fram till slutresultatet som genererar en
medvetenhet och uppmärksamhet om att man trots internationella och nationella riktlinjer ändå har
olika lokala behandlingstraditioner. Det i sin tur kan indikera att en rekommendation av detta slag
kan vara av värde.
Sammanfattning:
Läkemedel mot schizofreni/psykos – en rekommendation för vuxenpsykiatrin används av och till i
verksamheten, främst bland AT-läkare och ST-läkare som fått boken utdelad. Den har i varierande
grad påverkat hur läkarna använder dessa läkemedel men de flesta upplever viss nytta av
rekommendationen och det genomsnittliga totala omdömet blir 4,1.
Arbetsgruppen genom
//Marie Lindskog Leg. Apotekare Region Östergötland 2016-05-13
Download