Sjukdom, symtom, prognos

advertisement
Det är lättare att fördöma
än att förstå
Psykossjukdomar
Sjukdom, symtom, prognos
Psykos
Upphävd verklighetskontakt
Psykos
Hallucinationer
Vanföreställningar
-utan insikt
Hallucinationer
Sinnesintryck utan retning av
sinnesorganen
Vanföreställningar
Felaktig föreställning som inte kan
korrigeras på logisk väg
(som inte delas av andra)
Frågor om Psykos?
Psykossjukdom
t.ex. och ffa Schizofreni
Schizofreni
Positiva symtom
• Hallucinationer
• Vanföreställningar
Negativa symtom
• Bristande motivation
• Emotionell
avflackning
• Social kognition
Kognitiva symtom
• Uppmärksamhet
• Arbetsminne
• Episodiskt minne
• Planering
• Problemlösning
Vad blir fel?
Schizofreni
Kognition
Motorik
Tal och
kommunikation
Beteende
Känsloliv
Frågor om symtom?
Sjukdomsförlopp
Premorbid
Prodromal
Prepsykos
Psykos
Återhämtningsfas
Sjukdomsförlopp
Psychol Med Monogr 1989;15 (Suppl.):1–46
Stress-sårbarhetsmodellen
Sårbarhet
sjuk
frisk
Stress
Frågor om sjukdomsförlopp?
Läkemedelsbehandling
Antipsykotika
Biverkningar
•
•
•
•
•
Motoriska (EPS)
Antikolinerga
Metabola
Sexuella
Övriga
– Trötthet
– Ökad salivproduktion
Samsjuklighet
•
•
•
•
•
•
•
Nikotinberoende 70-90%
Depression 60-65%
Självmord 10%
Alkoholmissbruk
Cannabismissbruk
Somatisk sjuklighet (högre dödlighet)
Dåligt tandstatus
Frågor?
Download