(Microsoft PowerPoint - Psykos 1a Lindstr\366m HT13)

Psykossjukdomar, del 1A
Psykiatrikurs Malmö/Lund T9
5 sept, HT 2013
Mats Lindström, leg läk
1
Psykos – förändrad verklighet
• Psykossjukdom kan innebära en
genomgripande förändring av :
-
Perception
Tankar
Känslor
Vilja
vilket kan medföra …..
2
Psykos – förändrad verklighet
….. en påtaglig förändring av en människas:
- upplevelse och tolkning av sig själv och
sin omvärld
- beteende, funktionsförmåga och sociala
interaktion
- vilket medför en förändrad verklighetsuppfattning och bristfällig realitetsprövning 3
Psykossymtom
•
•
•
•
•
•
•
•
Hallucinationer
Vanföreställningar
Formella tankestörningar
Språkstörning
Desorganiserat beteende
Katatoni
Jagstörning
Bristfällig sjukdomsinsikt
4
Patienten är psykotisk! (DSM IV)
• Schizofreni och andra psykotiska syndr;
psykossjukdomar
• Orsakat av somatisk sjukdom/skada;
organisk psykos
• Substansbetingat psykotiskt syndrom;
drogpsykos (toxisk psykos)
• Förstämningssyndr m psykotiska symtom;
affektiv psykos
• Övriga diff-diagnoser5
Olika faser i en psykossjukdom
Behandlingsfaser:
AKUT REHAB
NIP
UNDERHÅLLSBEH
ACT
(Efter Cullberg J, 2004, ”Psykoser – ett integrerat perspektiv”)
Schizofreni och andra
psykotiska syndrom (DSM IV)
•
•
•
•
•
•
•
Schizofreni
Schizofreniformt syndrom
Schizoaffektivt syndrom
Vanföreställningssyndrom
Kortvarig psykos
Utvidgad psykos (folie à deux)
Psykotiskt syndrom UNS
7
Schizofreni m.m. enligt ICD 10
•
•
•
•
•
•
•
•
Schizofreni (>1 mån i ICD; >6 mån i DSM)
Schizotyp störning (personlighetsstörn i DSM)
Kroniska vanföreställningssyndrom
Akuta & övergående psykotiska syndrom: akut
polymorf psykos (cykloid psykos)
Inducerat vanföreställningssyndrom
Schizoaffektiva syndrom
Andra icke organiska psykotiska störningar
Psykos UNS
8
Schizofreni
• Symtom i form av t.ex. hörbara tankar,
kommenterande röster, hänsyftningsidéer,
bisarra vanföreställningar
• Ofta kroniskt förlopp med funktionsnedsättning samt negativa symtom
• Debuterar ofta i tonår - tidig vuxenålder
• Schizofreniformt syndr: >1 mån, <6 mån
Allvarlig psykisk störning
enligt LPT och LRV
• ”Som allvarlig psykisk störning bör i
första hand räknas tillstånd av
psykotisk karaktär, således tillstånd
med störd realitetsvärdering och med
symtom av typen vanföreställningar,
hallucinationer och förvirring.”
Allvarlig psykisk störning
enligt LPT och LRV
• Som APS räknas också:
– allvarliga depressioner med
självmordsrisk
– personlighetsstörningar med
impuls-genombrott av
psykoskaraktär
– m.m.
Förhållningssätt
Hur skall läkare och sjukvårdspersonal
bemöta
och
samtala
med människor, som drabbats av
psykotiska tillstånd?
12