(Microsoft PowerPoint - Psykos 1b Lindstr\366m HT13)

advertisement
Psykossjukdomar, del 1 B
• Psykiatrikurs Malmö/Lund T9
• 5 sept, HT 2013
• Mats Lindström, leg läk
Schizofreni
• Symtom: hörbara tankar,
kommenterande röster,
hänsyftningsidéer, bisarra
vanföreställningar
• Oftast kroniskt förlopp
med funktionsnedsättning
samt negativa symtom
• Debuterar ofta i tonår tidig vuxenålder
• Schizofreniformt syndr:
>1 mån, <6 mån
Schizoaffektivt syndrom
• Samtidigt uppträdande schizofreni och
mani, depression eller blandepisod m/d.
• Vanföreställningar eller hallucinationer
under minst 2 veckor i frånvaro av
framträdande förstämningssymtom.
• Förstämningsepisoder förekommer under
en betydande del av det totala
sjukdomsförloppet.
3
Vanföreställningssyndrom
• Senare debut än schizofreni: 30-40 år
• Primära, icke-bisarra vanföreställningar
• Relativt väl bevarad personlighet,
kognition och funktion i övrigt
• Äldre namn: paranoisk (paranoid) psykos
4
Olika former av
vanföreställningssyndrom
•
•
•
•
•
•
Erotomani
Storhetsvansinne
Svartsjukeparanoia
Förföljelseparanoia
Kverulansparanoia
Dysmorfoparanoia
Kortvarig psykos
• Episoden varar i minst en dag men är
kortare än en månad, och personen
återfår därefter sin vanliga
funktionsförmåga.
• Med* eller utan uppenbar stressfaktor.
• Med postpartumdebut (inom 4 veckor)
* reaktiv psykos
6
Reaktiv psykos
• Akut debuterande psykos i nära anslutning
till att en individ drabbats av extern
belastning
• Symtomens innehåll avspeglar det reella
problemet
7
Akut polymorf (cykloid) psykos
enligt ICD 10
• Akut insjuknande
• Snabbt fluktuerande
symtombild:
– Affekter
– Motorik
– Konfusion
– Hallucinationer
– Vanföreställningar
Akut polymorf (cykloid) psykos
enligt ICD 10
• Recidivrisk
• Återställd mellan skoven
• Extern belastning som t. ex. stress,
sömnrubbning, akut infektion, m.m., kan
utlösa skov
• Symtombilden kan ha likheter med såväl
schizofreni som affektiv psykos, vilket
leder till diskussion om klassifikation
9
Postpartum-psykos
• Debut vanligen under första månaden
efter partus
• Postpartum-psykos (ppp) vid 1-2 promille
av alla förlossningar
• Symtombild som vid akut (cykloid)
polymorf psykos (app)
• Ökad risk för ppp om tidigare app
• Ökad risk för app om tidigare ppp
10
Utvidgad psykos
(folie à deux)
• Kan drabba den mer undergivna individen
i ett par om den dominerande individen
drabbas av ett vanföreställningssyndrom.
• Inducerat vanföreställningssyndrom (enligt
ICD 10)
11
Organisk psykos
• Konfusion (förvirring,
delirium)
• Demens
• CNS (hjärntumör, stroke,
hjärnblödning)
• CNS-infektioner
(Borrelia, syfilis, HIV,
Herpesencefalit)
• Temporallobsepilepsi
• Postiktalt (efter epanfall)
• Endokrina sjd
(thyreoidea,
hypercalcemi, Cushings
syndrom)
• Autoimmuna sjd (SLE)
• Metabola sjd (akut
intermittent porfyri)
• Wilsons sjukdom
• Huntingtons sjukdom
• Kromosomrubbningar
Substansbetingat psykotiskt
syndrom
• Farmaka:
- kortison
- L-Dopa
- m.m.
• Abstinens med
delirium (inkl
hallucinationer och
vanföreställningar):
- delirium tremens
utlöst av alkohol
- bensodiazepinabstinens
13
Substansbetingat psykotiskt
syndrom
•
•
•
•
•
•
•
•
Akut rus:
Cannabis
Amfetamin
LSD
Fencyklidin
Opiater
Sedativa*
Alkohol*
Förstämningssyndrom med
psykotiska symtom
• Depressionssjukdom:
- svår depressiv episod med psykotiska
symtom (depressiv psykos)
• Bipolär sjukdom:
- manisk episod med psykotiska symtom
(manisk psykos)
- svår depressiv episod med psykotiska
symtom (depressiv psykos)
15
Övriga differentialdiagnoser
till psykossjukdomar
• Dissociation
• Somatoforma syndrom: konversion,
dysmorfofobi, hypokondri
• Personlighetsstörningar: schizoid, schizotyp,
paranoid; borderline (emotionellt instabil;
gränspsykotisk med ”mikropsykoser”), m fl
• Aspergers syndrom
• Tvångssyndrom (OCD)
• Ätstörningar
16
Tidsförlopp
Schizofreni
Akut
polymorf
(cykloid)
psykos
halluc &
vanföreställn
ev depr
Uppstämd
psykossymtom
Bipolärt
syndrom
Nedstämd
Schizoaffektivt syndrom?
psykossymtom
Download