5. Psykoser: orsaker, symtom, upplevelsevärld, behandling (Leif
Lindström)
Abilyfy
Adherence
Afasi
Avtrubbning
Biverkan
Dopamin
Duration
Exekutiv
Farmaka
Frekvens
GABA
Genetik
Glutaminsyra
Haldol
Hallucination
Haloperidol
Hibernal
Insomnia
Klorpromazin
Närminne
Paranoia
Profession
Professionell
Prognos
Läkemedel mot psykos.
Följsamhet (till behandling).
Förlust eller försämring av förmågan att tala.
Minskad förmåga att reagera intellektuellt eller
känslomässigt.
Oönskad effekt av ett läkemedel.
Signalsubstans i nervsystemet med effekt på vissa
psykiska funktioner.
Varaktighet.
Verkställande.
Läkemedel.
Antal gånger som något inträffar under en viss tid.
Signalsubstans i hjärnan.
Ärftlighetslära.
Signalsubstans i hjärnan.
Haloperidol. Läkemedel mot psykos.
Sinnesförnimmelse utan yttre motsvarighet till
upplevelsen, t ex att höra röster som ingen annan kan
höra.
Läkemedel mot psykos.
Läkemedel mot psykos.
Sömnlöshet.
Läkemedel mot psykos.
Minnet av händelser som inträffat nyligen.
Psykisk störning som yttrar sig i vanföreställningar,
vanligen övertygelse om att vara förföljd samt
storhetsvansinne.
Yrke.
Yrkesmässig.
Framtidsbedömning, förutsägelse om kommande
utveckling.
Recidiv
Återfall.
Schizofreni
Psykisk sjukdom som tillhör psykossjukdomarna.
Serotonin
Signalsubstans i hjärnan.
Signalsubstans Ämne som bildas i en cell och har förmåga att påverka (ge
signal till) en annan cell.
Tankestörning
Störning av tankarnas innehåll och tänkandets förlopp.
Ses vid t ex schizofreni.
Vanföreställning Tankevilla. Falsk uppfattning som inte låter sig
korrigeras på logisk väg.
Öppen vård
Vård som ges vid besök på en mottagning.