T Tankestörning Störning av tankarnas innehåll och - psyk-e

advertisement
T
Tankestörning
Störning av tankarnas innehåll och tänkandets förlopp. Ses
vid t ex schizofreni.
Tics
Ofrivilliga, okontrollerbara och återkommande
muskelryckningar, ljud eller ord. Ses t ex vid Tourettes
syndrom men kan också förekomma normalt hos barn
(övergående).
Tourettes syndrom
Neuropsykiatrisk funktionsstörning med olika typer av tics
(t ex rörelser, läten).
Toxikologi
Läran om gifter.
Transmittorsubstans
Signalsubstans. Ämne som överför signaler mellan celler.
Tryckfrihetsförordningen
Tvångssyndrom
V
Vanföreställning
Vårdintyg
Värdegrund
Ö
Öppen vård
"
En av Sveriges fyra grundlagar.
Psykisk störning med tvångstankar (obsessioner) och/eller
tvångshandlingar (kompulsioner).
Tankevilla. Falsk uppfattning som inte låter sig korrigeras
på logisk väg.
Et!"#$%&'()!*+",)#(+!"#&+,)"-."/0*%(&!'(0%"!12)+012'3"45678"
0-.".9:#(++9'"()!&+)()+";9'"/0*%(&!'(0%"12'3"&1",)"/&!(,)!"
0-.".-!0$!!,'"0(+"3,!!&<
De grundläggande värderingar som formar normer och
handlingar.
Vård som ges vid besök på en mottagning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards