Psykiska sjukdomar - Psykologi2aKlaraSodra

advertisement
Psykisk ohälsa
Exempel på olika psykiska
sjukdomstillstånd
Psykos
Dålig
Vanföreställningar
Verklighetsuppfattning
Paranoia
Schizofreni
Affektiv störning
Personlighetsstörning
Borderline
Dålig
Känslo-
Impuls-
Mässig
kontroll
labiilitet
Psykopati
Bipolaritet
Depression
Diagnosgrupper
Stressrelaterade diagnoser
• Stressreaktion (krisreaktion)
• Posttraumatiskt stressyndrom
Missbruk och beroenden
• Alkoholmissbruk
• Narkotikamissbruk
• Spelmissbruk
• Shoppingmissbruk
Skolsvårigheter
• Dyslexi
• Dyskalkyli
Diagnosgrupper
Personlighetsstörningar (Svårt att tolka och reagera på sin omvärld på ett
adekvat sätt)
• Borderline
• Narcissism
• Antisocial personlighetsstörning/Psykopati/Sociopati
Psykossjukdomar (Upplever verkligheten annorlunda - hallucinationer och
vanföreställningar)
• Schizofreni
• Paranoia
• Förlossningspsykos
• Drogrelaterad psykos
Förstämningssyndrom
• Depression
• Bipolär sjukdom
Diagnosgrupper
Kognitiva/demenssjukdomar
• Demens
• Alzheimer
Ätstörningar
• Anorexi
• Hetsätningsstörning
• Bulimi
• Ortorexi
Ångestsyndrom
• Generaliserat ångestsyndrom
• Paniksyndrom
• Fobi
• Social fobi
• Ångest
• Självskadebeteende
Diagnosgrupper
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Adhd
• Autismspektrumtillstånd
• Asperger
• Tourettes syndrom
Orsaker till psykiska sjukdomar
Biologiska/kemiska
Psykologiska
perspektivet
perspektivet
Genetiska
Transmittor-
avvikelser
substansfel
Dålig
Uppväxt-
Stress-sårbarhetsskyddsmodellen
miljö
Jagsvaga
föräldrar
Processbeskrivning av den psykiska störningen
Bristande
socialt stöd
Arv,
tidigare
miljö
Personlighet
Stress eller
påfrestningar
Behandling
Psykisk
ohälsa
Samhällets
inställning
Förbättring
Förlopp
Försämring
Download