Psykiska sjukdomar - Psykologi2aKlaraSodra

advertisement
Psykisk ohälsa
Exempel på olika psykiska
sjukdomstillstånd
Psykos
Dålig
Vanföreställningar
Verklighetsuppfattning
Paranoia
Schizofreni
Affektiv störning
Personlighetsstörning
Borderline
Dålig
Känslo-
Impuls-
Mässig
kontroll
labiilitet
Psykopati
Bipolaritet
Depression
Diagnosgrupper
Stressrelaterade diagnoser
• Stressreaktion (krisreaktion)
• Posttraumatiskt stressyndrom
Missbruk och beroenden
• Alkoholmissbruk
• Narkotikamissbruk
• Spelmissbruk
• Shoppingmissbruk
Skolsvårigheter
• Dyslexi
• Dyskalkyli
Diagnosgrupper
Personlighetsstörningar (Svårt att tolka och reagera på sin omvärld på ett
adekvat sätt)
• Borderline
• Narcissism
• Antisocial personlighetsstörning/Psykopati/Sociopati
Psykossjukdomar (Upplever verkligheten annorlunda - hallucinationer och
vanföreställningar)
• Schizofreni
• Paranoia
• Förlossningspsykos
• Drogrelaterad psykos
Förstämningssyndrom
• Depression
• Bipolär sjukdom
Diagnosgrupper
Kognitiva/demenssjukdomar
• Demens
• Alzheimer
Ätstörningar
• Anorexi
• Hetsätningsstörning
• Bulimi
• Ortorexi
Ångestsyndrom
• Generaliserat ångestsyndrom
• Paniksyndrom
• Fobi
• Social fobi
• Ångest
• Självskadebeteende
Diagnosgrupper
Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
• Adhd
• Autismspektrumtillstånd
• Asperger
• Tourettes syndrom
Orsaker till psykiska sjukdomar
Biologiska/kemiska
Psykologiska
perspektivet
perspektivet
Genetiska
Transmittor-
avvikelser
substansfel
Dålig
Uppväxt-
Stress-sårbarhetsskyddsmodellen
miljö
Jagsvaga
föräldrar
Processbeskrivning av den psykiska störningen
Bristande
socialt stöd
Arv,
tidigare
miljö
Personlighet
Stress eller
påfrestningar
Behandling
Psykisk
ohälsa
Samhällets
inställning
Förbättring
Förlopp
Försämring
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards