Inför provet – Att uppfatta och minnas! Sätt fokus på: Vad menas

Inför provet – Att uppfatta och minnas!
Sätt fokus på:













Vad menas med perception?
Perceptionen som selektiv (urval, uppmärksamhet, inre och yttre faktorer, cocktailfenomen, komplettering och filtrering
av information) aktiv (sammanhangets betydelse, intryck bearbetas och tolkas) och subjektiv (vi utgår från oss själva t.ex.
kortvuxen kan uppfatta andra som långa) process. Kunna redogöra för de olika processerna och ge exempel!
De fyra organisationsprinciperna; Figur – grund, konstansbegreppet, avstånd och djup samt gestaltlagarna. Varför finns
dessa mönster i perceptionen. Vilka är de fyra organisationsprinciperna och hur fungerar de. Kunna ge exempel.
Kunna förklara följande begrepp: illusion, sensorisk isolering (understimulering), hallucination, subliminal perception.
Vilka faktorer spelar in i vår bedömning av andra människor. Ge exempel på hur och varför.
Kunna förklara och ge exempel på: Haloeffekt, Rosenthaleffekt, självuppfyllande profetia, stereotyp.
Vilka processer handlar minnet om? (Koda, lagra och plocka fram).
Kunna redogöra för de tre minnestationerna (sensoriskt register, KTM och LTM) som informationen måste passera för att
det ska bli ett minne. Lagringstid och kapacitet.
Redogöra för långtidsminnets uppdelning i ytterligare minnesinnehåll: Deklarativt och procedur minne, semantiskt
minne och episodiskt minne.
Minneskurvans tidsperspektiv – vilka faktorer kan påverka vår förmåga att minnas. Hur kan vi underlätta för minnet och
inlärningen av ny information? Vad kan påverka min förmåga att plocka fram minnesinnehåll?
Vittnespsykologi – Vilka olika faktorer som har med minnet och perceptionen kan påverka vittnet?
Hur förhåller det sig med traumatiska händelser och minnen kring detta? Har vi en tendens att minnas eller att tränga
bort dessa händelser? Vad minns vi, vad minns vi inte?
Mediers inflytande på vårt perception och vårt minne.
Inför det skriftliga provet: Kunskapsområde 3: Klinisk psykologi - psykisk ohälsa
Läs följande sidor i din lärobok:
Kapitel 12: Sjuk eller inte? - Klinisk psykologi s. 271-288
Kapitel 13: En annan verklighet - depression, bipolär sjukdom och psykos s. 303-316
Kapitel 14: Ångestens många ansikten - ångestsyndrom, ätstörningar och beroendesjukdomar s. 322-336, 345-356
Kapitel 15: Bland psykopater, damp-ungar och miffon - personlighetsstörningar och neuropsykiatriska funktionshinder s 357378
Fokusera på följande:

























Normalitetsbegreppet - vad är normalt och onormalt beteende? Vem avgör vad som är onormalt? Vad går gränsen mellan
frisk och sjuk?
Hur ställer man diagnos? Vem ställer diagnos?
Vad är skillnaden mellan psykisk sjukdom och personlighetsstörning? Vilka störningar räknas till
personlighetsstörningar?
Vad är skillnaden mellan ångestsyndrom (neuros) och psykoser? Vilka störningar räknas till ångestsyndrom? Psykoser?
GAD: Orsak, symtom och behandling?
Tvångstankar och tvångshandlingar: Orsak, symtom och behandling.
Vad menas med en fobi? Orsaken till fobier? Vilka tre typer av fobier finns det? Vilken typ av behandling rekommenderas
av psykodynamiker? Inlärningspsykologin? Varför denna behandling?
Vad menas med PTSD? Orsak? Symtom? Behandling
Vilka är de positiva, kognitiva respektive negativa symtomen vid schizofreni? Hur yttrar sig de olika symtomen? Vad
orsakar schizofreni? Behandling? Vilken betydelse spelar anhöriga i behandlingen av schizofreni? Ökar risken att få
schizofreni om någon av ens släktingar drabbats av schizofreni? Vilka slutsatser kan man dra av detta?
Varför brukar multipel personlighet ofta felaktigt förknippas med schizofreni?
Kunna förklara stress - sårbarhetsmodellen.
Hur har man historisk sett behandlat svårt psykiskt sjuka? Ge exempel på behandlingsmetoder? Varför dessa
behandlingsmetoder? När kom psykofarmaka i stor större skala?
Definiera begreppet paranoia/vanföreställningssyndrom. Symtom, orsak, behandling. Hur skiljer sig paranoia från
schizofreni?
Bipolär störning: Orsak, symtom och behandling.
Vad kännetecknar en Borderlinepersonlighet? Varför får man Borderline? Behandling?
Narcissistisk störning; Orsak, symtom, behandling?
Antisocial personlighet: Orsak, symtom, behandling.
Psykopati: Orsak, symtom, orsak, behandling
Fördelar och nackdelar med diagnos
Känna till några behandlingsmetoder och terapier som tex. DBT, KBT, Beteendeterapi, psykodynamisk terapi,
gestaltterapi, ACT, ECT.
Hur uppstår ett beroende? Är vissa människor mer benägna att utveckla beroendesjukdomar än andra? Varför i så fall?
Kunna förklara begreppen: missbruk, riskbruk och beroende och skillnaden dem emellan.
Hur kan man hjälpa en individ som hamnat i ett beroende? Går det att bli fri från sitt beroende? Hur?
Vad menas med neuropsykiatriska funktionshinder? Vilka psykiska besvär räknas till neuropsykiatriska funktionshinder?
Hur är det att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder?
Vad kännetecknar ADHD? Aspergers syndrom? Autism? Behandling? Hur fungerar hjärnan hos dessa individer och hur
kan skolan hjälpa dessa elever?
På provet kommer inte frågor på: Ätstörningar, självmord och depressioner.
Lycka till!