Inför provet – perception och minne

advertisement
Inför provet – Att uppfatta och minnas!
Sätt fokus på:

Vad menas med perception?

Perceptionen som selektiv (urval, uppmärksamhet, inre och yttre faktorer,
cocktailfenomen, komplettering och filtrering av information) aktiv (sammanhangets
betydelse, intryck bearbetas och tolkas) och subjektiv (vi utgår från oss själva t.ex.
kortvuxen kan uppfatta andra som långa) process. Kunna redogöra för de olika
processerna och ge exempel!

De fyra organisationsprinciperna; Figur – grund, konstansbegreppet, avstånd och djup
samt gestaltlagarna. Varför finns dessa mönster i perceptionen. Vilka är de fyra
organisationsprinciperna och hur fungerar de. Kunna ge exempel.

Kunna förklara följande begrepp: illusion, sensorisk isolering (understimulering),
hallucination, subliminal perception.

Vilka faktorer spelar in i vår bedömning av andra människor. Ge exempel på hur och
varför.

Kunna förklara och ge exempel på: Haloeffekt, Rosenthaleffekt, självuppfyllande
profetia, stereotyp.

Vilka processer handlar minnet om? (Koda, lagra och plocka fram).

Kunna redogöra för de tre minnestationerna (sensoriskt register, KTM och LTM) som
informationen måste passera för att det ska bli ett minne. Lagringstid och kapacitet.

Redogöra för långtidsminnets uppdelning i ytterligare minnesinnehåll: Deklarativt och
procedur minne, semantiskt minne och episodiskt minne.

Minneskurvans tidsperspektiv – vilka faktorer kan påverka vår förmåga att minnas.
Hur kan vi underlätta för minnet och inlärningen av ny information? Vad kan påverka
min förmåga att plocka fram minnesinnehåll?

Vittnespsykologi – Vilka olika faktorer som har med minnet och perceptionen kan
påverka vittnet?

Hur förhåller det sig med traumatiska händelser och minnen kring detta? Har vi en
tendens att minnas eller att tränga bort dessa händelser? Vad minns vi, vad minns vi
inte?
Download