Dagens punkter:
•
•
•
•
•
Namngenomgång
Kort introduktion till socialt arbete som ämne
Grupparbete och lunch
Återsamling och genomgång av grupparbetet
Avslutningsvis en introduktion till kursen:
Socialt arbete som ämne, vetenskap, profession och
yrkesfält, 13.5 hp
Social
social (av lat. socia´lis 'kamratlig', av so´cius'kamrat'; 'deltagare';
'bundsförvant'), samhällelig, samhälls-, samhällsbildande, relaterad till
andra; i utvidgad betydelse -omvårdnads -omsorgs (t.ex. i termer som
socialförsäkring, socialtjänst); ibland också sällskaplig.
(Nationalencyklopedin NE)
Socialt arbete (Definition)
”Socialt arbete verkar för social förändring,
problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment
och frigörelse med syfte att främja människors välfärd.
Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och
sociala system verkar socialt arbete i de områden där
människor samspelar med sin omgivning. Principer om
mänskliga rättigheter och social rättvisa är grundläggande
för socialt arbete.”
(International Federation of Social Workers (IFSW) och international
Association of Schools of Social Work (IASSW)
Socialt arbete (ämnet)
”Ämnet socialt arbete är mångvetenskapligt
och har sin bas inom socialvetenskap, sociologi,
pedagogik och statsvetenskap. Det är också ett
yrkesrelaterat kunskapsområde som handlar
om arbete som inriktas på sociala frågor och
problem, deras konsekvenser och
lösningar.” (Universitetskansler ämbetet)
Socialt arbete (enligt Payne)
Handlar om:
• Social förändring
• Problemlösning för den enskilda individen
• Att öka människors välbefinnande.
Kan ske på olika nivåer:
• Strukturell
• Grupp
• Individ
Socionom- en akademisk yrkesutbildning
• Att utifrån lagar, styrdokument, en demokratisk
värdegrund och överenskommelser om mänskliga
rättigheter utveckla förmåga att arbeta inom sociala
verksamheter.
• Att utveckla förmåga att möta och arbeta med
människor utifrån ett etiskt och ett inkluderande
förhållningssätt.
• Att vara medveten om såväl egna som samhällets
attityder till, samt värderingar och bemötande av,
människors sociala utsatthet .
Helhetssyn
• Helhetssyn innebär bla. att en enskilds eller grupps
sociala situation och de problem som han/hon
gruppen upplever skall ses i förhållande till hela den
sociala miljön.
• Socialarbetaren skall verka för att finna en samlad
lösning på sociala svårigheter i den enskildes eller
gruppens totala situation.
• Avsikten är att verka för att undvika utslagning,
segregation och fattigdom
Etik
Etik, (från gr. ethos; sed), eller moralfilosofi,
sedelära, en moralvetenskap, den del av filosofin
som försöker besvara frågor som "vad är det goda,
"vad är det rätta", "hur bör man bete
sig". I mer allmän bemärkelse: en uppsättning
regler för uppträdande och förhållningssätt.
(Wikipedia)
Etiska principer
Den gyllene regeln" är en grundläggande etisk
princip som återfinns inom de flesta religioner
och andra filosofiska och etiska läror.
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er,
det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen
och profeterna säger.” (Matt. 7:12)
Etiska frågeställningar
• Vad är ett gott liv?
• Hur bör vi handla?
• Vilket ansvar har vi för
varandra?
• Hur ska vi hantera etiska
• Vilken slags person bör jag
konflikter?
vara?
• Vilka insatser är konstruktiva?
• Hur kan olika värden och
normer kombineras?
• Hur ska resurserna räcka till?
• Hur bör medborgaren
bemötas?
• Hur kan man argumentera för
olika ståndpunkter?
Etiska riktlinjer
• Sveriges socionomers riksförbund (SSR)
• Svenska kommunalttjänstemannaförbundet
(SKTF)
Till eftertanke
SörenKirkegaard,
existentiellfilosof, f 1813, d 1855
Om jag vill lyckas att
föra en människa
mot ett bestämt mål,
måste jag först finna henne
där hon är
och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv
när hon tror, att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste
jag visserligen förstå mer,
än vad hon gör,
men först och främst förstå
vad hon förstår.
Om jag inte kan det,
så hjälper det inte, att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan,
beror det på att jag är fåfäng och högmodig
och egentligen vill bli beundrad av den andre
istället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet
inför den jag vill hjälpa
och därför måste jag förstå,
att detta med att hjälpa
inte är att vilja härska
utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta
så kan jag heller inte hjälpa någon.
Introduktion till kursen
•
•
•
•
Kursplan
Litteraturlista
Momentschema
Tentamensformer
salstenta, hemtenta, gruppuppgifter,
seminarier
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva socialt arbete inkluderande social omsorg ur ett historiskt
perspektiv
- redogöra för olika områden och funktioner inom socialt arbete ur ett
historiskt och nutida perspektiv
- redogöra för det sociala arbetets traditioner och organisation ur ett
nationellt och internationellt perspektiv
- redogöra för centrala teoretiska begrepp, fenomen och uppgifter
inom socialt arbete t ex sociala problem såsom missbruk, kriminalitet
och våld i nära relationer samt stöd och omsorg för äldre och personer
med funktionsnedsättning
- redogöra för etiska principer relevanta för socionomers yrkesutövning
- redogöra för grundläggande begrepp i vetenskapsteori och
forskningsprocess
- redogöra för grundläggande skillnader mellan kvantitativ och
kvalitativ metod
- använda och redovisa källor i enlighet med vedertagna akademiska
former
Litteraturlista
Gäller från och med ht 2013
• Vetenskapliga artiklar tillkommer.
• Böcker
Socialt arbete. En grundbok. Red. Meuuewisse, Anna, Sunesson, Sune & Svärd, Hans.
Upplaga 2006. Stockholm: Natur och kultur. Antal sidor: 447.
• Vår trygghet: våra sociala rättigheter/Folksams sociala råd. Red. Randqvist, M. m fl.
Senaste upplagan. Folksam. Antal sidor: 200, valda delar.
• Becket, Chris. Essential Theory for Social Work Practice. Upplaga 2006. Antal sidor: 216.
• Ernst Bravell, Marie (red). Äldre och åldrande. Grundbok i gerontologi. Upplaga 2011.
Stockholm: Gothia förlag. Kapitel 1, 3, 10, 11, 12 och 13.
• Larsen, Ann Kristin. Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod.
Upplaga 2009. Malmö: Gleerups. Antal sidor: 128.
• Lindqvist, Rafael. Funktionshindrade i välfärdssamhället. Upplaga 2009. Malmö: Gleerups.
Antal sidor: 100, valda delar.
• Rienecker, Lotte & Jörgensen, Peter Stray. Att skriva en bra uppsats. Upplaga 2008.
Stockholm: Liber. Antal sidor: 416.
• Thurén, Torsten. Vetenskapsteori för nybörjare. Upplaga 2007. Stockholm: Liber. Antal sidor:
184.
• Referenslitteratur
Vardagsbegrepp i socialt arbete. Ideologi, teori och praktik. Red. Denvall, Verner &
Jacobsen, Tord. Upplaga 2009. Stockholm: Nordstedts juridik.