Kliniska kompetensmål Beroende

advertisement
Kliniska kompetensmål Beroende
Efter kursen ska du kunna:
Bemötande och förhållningssätt:



Aktivt analysera och reflektera över dina egna reaktioner och värderingar, både gällande
missbruk/beroendeproblematik i allmänhet och i mötet med dessa patienter
Bemöta och anpassa ditt förhållningssätt med utgångspunkt i patientens aktuella situation och
kognitiva funktionsnivå
Analysera och bedöma graden av motivation, förväntningar och förändringsberedskap och
tillsammans med patienten diskutera målsättning för kontakten.
Anamnes och status:


självständigt ta upp en adekvat alkohol- och droganamnes
utföra riktad somatisk och psykiatrisk undersökning med syfte att identifiera komplikationer till
substansbruket
Diagnostik :







Använda och tolka blod- och urinanalyser av relevans för missbruksområdet
Använda och tolka AUDIT och DUDIT
Ha kännedom om gränsvärden för riskabel alkoholkonsumtion
Självständigt kunna diagnostisera Missbruks- respektive Beroendetillstånd utifrån kriterier i DSMIV
Identifiera och dokumentera kliniska tecken på akut intoxikation och abstinenssymtom.
Identifiera och värdera risk för utveckling av allvarliga, akuta komplikationer utifrån anamnes och
status
redogöra för sena effekter av långvarigt alkoholmissbruk/beroende
Behandling:





Utifrån anamnes och status bedöma adekvat vårdnivå
Initiera läkemedelsbehandling vid akut alkoholintoxikation/abstinens samt förstå och kunna
förklara de bakomliggande patofysiologiska och farmakologiska mekanismerna för denna
behandling.
I öppenvård föreslå och ordinera läkemedelsbehandling vid alkoholmissbruk/beroende och kunna
redogöra översiktligt för verkningsmekanismer för sådana preparat
Redogöra översiktligt för behandlingsprinciperna vid olika typer av narkotikaberoende
Redogöra för principer för psykosociala behandlingsmetoder såsom Motiverande Samtal (MI) och
Återfallsprevention
Iatrogena beroendetillstånd:
Före insättning av hypnotika/anxiolytika/opioidanalgetika:

värdera risker och nytta med vanebildande läkemedel, inklusive kännedom om farmakologiska
egenskaper och beroendepotential

tillsammans med patienten formulera realistiska behandlingsmål, göra en plan för insättning,
behandlingstid och utsättning
Vid etablerat läkemedelsberoende:

känna till principerna för uttrappning, kunna föreslå ett enkelt nedtrappningsschema

känna till vanliga abstinensreaktioner /symtom vid utsättning av bensodiazepiner och opiatanalgetika och kunna förklara dessa för patienten
Psykiatrisk och/eller somatisk samsjuklighet


analysera och resonera kring hur substansbruket kan bidra till patientens symtombild, och
hur psykiatriska tillstånd och personlighetsstörningar kan påverka missbruksmönster, behandling
och prognos
Suicidrisk/våldsrisk:


värdera risker för suicidala handlingar i substanspåverkat respektive nykter tillstånd
värdera risk för våldshandlingar under substanspåverkan resp opåverkat tillstånd
Juridiska aspekter och skyldigheter




korrekt kunna utfärda vårdintyg enligt LPT med särskild hänsyn tagen till substansrelaterade
symtom och dessas prognos
Ha god kännedom om regelverket kring anmälan av olämplighet för körkortsinnehav respektive
vapenlicens
känna till och översiktligt kunna redogöra för hur LVM och LVU kan användas, innebörden av
LoB.
ha god kännedom om plikten att anmäla oro för minderåriga barn enligt SoL
Download