Begrepp: Teorier/modeller/problemlösning

Begrepp: Teorier/modeller/problemlösning: Luminoltestet, luminol, väteperoxid, 3-­‐amino6alat, excita8on, deexcita8on, kemiluminiscens, oxida8on, reduk8on,oxideras, reduceras, redoxreak8on, hemoglobin, järnjoner, katalyserar, kastle-­‐
meyertestet, inak8vt/
reducerat fenol6alein, ak8vt/oxiderat fenol6alein, räAsantropologi, cranium, mandibula, columna cervikales, sternum, columna vertebralis, costa, scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, pelvis, femur, patella, 8bia, fibula, ilium, sacrum, coccyx, pubis, symphysis pubica, ischium, os coxae, sub-­‐pubic-­‐vinkeln, ”greater scia8c notch”, 8llväxtzoner, suturer, fontaneller, diafys, epifys, 1.  Kunna redogöra för sy6et bakom luminoltestet. 2.  Kunna redogöra för 8llvägagångssäAet vid luminoltestet. 3.  Kunna redogöra för teorin/reak8onsmekanismen bakom luminoltestet inkl. skriva en enkel reak8onsformel (behöver ej kunna strukturen av ämnena). 4.  Kunna redogöra för sy6et bakom kastle-­‐meyertestet. 5.  Kunna redogöra för 8llvägagångssäAet vid kastle-­‐meyertestet. 6.  Kunna redogöra för teorin/reak8onsmekanismen bakom kastle-­‐
meyertestet. 7.  Kunna förklara vad oxida8on och reduk8on innebär och kunna ange flera olika säA som ämnen kan oxideras resp. reduceras på. 8.  Kunna ange de la8nska namnen på kroppens skeleAben inkl. veta vart dessa siAer belägna på skeleAet. 9.  Kunna förklara de vik8gaste anatomiska skillnaderna mellan eA manligt och kvinnligt pelvis och hur man går 8llväga vid en könsbestämning med hjälp av pelvis. 10.  Kunna redogöra för hur man med hjälp av olika skeleAdelar kan göra en åldersbestämning. 11.  Kunna förklara sy6et med aA barn har fontaneller resp. suturer.