Mål för kursmomentet Ellära-Magnetism i ämnet

Mål för kursmomentet Ellära-Magnetism i ämnet Fysik år 8.
För att erhålla omdömet E skall du klara följande:
Kunna redogöra för hur olika magnetpoler reagerar på varandra.
Hur magnetisering fungerar
Kunna rita upp fältlinjerna kring en stavmagnet.
Kunna redogöra för hur en elektromagnet är konstruerad och fungerar.
Förklara skillnaden mellan lik-, växelström
Förklara vad en transformator har för funktion.
Kunna göra enkla beräkningar på kostnaden för en el-apparat utgående från kilowattpris och apparatens effekt.
Känna till begreppen spänning, strömstyrka, resistans, energi och effekt
För att erhålla omdömet C skall du klara följande:
Det ovanstående
Kunna redogöra för jordens magnetfält
Kunna redogöra för hur magnetfältet kring en ledare ser ut och är riktat.
Förklara hur induktion uppkommer
Kunna bestämma magnetpolerna på en spole.
Kunna göra enkla beräkningar på elektrisk effekt och elektrisk energi.
För att erhålla omdömet A skall du klara följande:
Förklara hur el-motor fungerar.
Kunna redogöra för hur en transformator fungerar och göra noggranna
beräkningar på den.
Kunna göra mer fördjupade beräkningar på el-energi och effekt och vara väl
förtrogen med Ohms lag.
Kunna redogöra för hur den elektriska energin framställs i ett kraftverk och dess
väg till brukaren.
De fyra grundläggande krafterna i universum
Gravitationen
Elektromagnetiska kraften
Starka kärnkraften
Svaga svaga kärnkraften
Magnetism orsakas av elektriska
laddningar i rörelse. Detta gäller inte
endast elektriska maskiner och liknande.
Magnetismen i t.ex. permanentmagneter
orsakas av elektronernas rörelse kring
atomkärnan och av deras egen
"rotationsrörelse", spinn, som kan
jämföras med en cirkulerande ström.
Jordens magnetfält anses uppkomma
genom strömningar i jordens inre.
Effekt (P)
För att beskriva hur kraftfull t.ex. en glödlampa eller ett elektriskt
element är används begreppet effekt. För att få fram effekten, som mäts i
watt och förkortas W tar man spänningen gånger strömmen.
Elektrisk energi
Energi = effekt x tid
Elektrisk anges Ws eller vanligast kWh
Spänning-Ström-Resistans
Elektrisk resistans betyder
motstånd mot ström
Ämnen som leder ström bra har liten resistans
Ledare
Isolator