Kemins grunder
MÅLET FÖR UNDERVISNINGEN ÄR ATT…
Eleven ska:















Kunna berätta något om kemins historia.
Förklara hur man arbetar på ett naturvetenskapligt sätt
Redogöra för säkerhetsföreskrifterna på ett kemiskt laboratorium
Känna igen vanliga farosymboler
Redogöra för vad en atom och en molekyl är
Redogöra för vad ett grundämne och en kemisk förening är
Några vanliga kemiska tecken och hur man skriver och läser en kemisk formel
Redogöra för några egenskaper som används för att beskriva ämnen
Förklara hur ämnen kan finnas i olika faser
Förklara vad det är för skillnad mellan rena ämnen och en blandning
Ge några exempel på några rena ämnen respektive blandningar
Beskriva några metoder för att separera ämnen
Föreslå en separationsmetod beroende på ämnenas egenskaper
Förklara vad en fysikalisk förändring är
Förklara vad en kemisk reaktion är och visa hur man skriver en
reaktionsformel och vad den beskriver
KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN






Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för
världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
De kemiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar,
giltighet och föränderlighet.
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp
och oförstörbarhet. Atomen.
Separations-och analysmetoder, till exempel destillation och identifikation av
ämnen.
Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp,
modeller och teorier.
Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt?
SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Vi kommer att förklara begrepp, analysera och diskutera.
o Du kommer att få besvara instuderingsfrågor där du själv kan välja
svårighetsnivåer på frågorna.
o Vi kommer att ha gemensamma övningar och laborationer.
o Vi kommer att ha diskussion kring området.
DETTA SKA BEDÖMAS...
Förmåga:
1. Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska
information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och
samhälle.
2. Eleven ska utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.
3. Eleven ska utveckla sin förmåga att använda kemins begrepp, modeller och teorier
för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti
människan