KURSPLAN
HÖGSKOLAN I KALMAR
Naturvetenskapliga institutionen
KURS BI108L
Ekologi II (OEX) 7.5 högskolepoäng
Ecology II 7.5 higher education credits
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Biologi
Nivå: A
Utbildningsområde: Naturvetenskap 100%
Fastställd av Naturvetenskapliga Institutionen 2008-01-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. vårterminen 2008.
FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT
Studenterna skall efter avslutad kurs kunna
­ redogöra för och använda grundläggande systemekologiska begrepp;
­ förklara och ge exempel på hur naturresurser, energiflöden, mark o vatten interagerar med biologiska
processer;
­ redogöra för grundläggande mönster och processer inom den evolutionära ekologin;
­ använda grundläggande ekologisk forskningsmetodik ;
­ på grundläggande nivå redogöra för grunderna för vetenskaplig kommunikation och publicering;
­ självständigt läsa och tillgodogöra sig ekologiska forskningsrön;
­ redogöra för biologins roll i samhället;
­ ge exempel på bevarandefrågor;
­ kommunicera ämneskunskaperna väl i både tal och skrift uri ett didaktiskt perspektiv samt
­ planera, genomföra och utvärdera den egna undervisningen i grundläggande ekologi.
KURSENS INNEHÅLL
Ekologin ur ett miljö- och ekosystemperspektiv med betoning på svenska förhållanden.
Indelning av organismvärden i ett hierarkiskt system som en modell för att förstå mönster och
processer på olika nivåer.
Grundläggande livshistorieteori.
Populationsdynamik, demografiska modeller för populationstillväxt och överlevnad.
Samhällsdynamik, konkurrens, predation, samexistens.
Evolution, ekosystem och naturliga kretslopp.
Databaser och andra informationskanaler.
UNDERVISNING OCH EXAMINATION
Undervisningen utgörs av distansundervisning genom självstudier och gruppövningar samt
gemensamma träffar med föreläsningar och laborationer. Deltagande vid alla gemensamma träffar är
obligatoriskt.
Examination sker normalt genom skriftliga rapporter, samt genom muntlig redovisning. Samtliga
moment måste vara godkända för att betyget godkänd skall ges på kursen.
Bedömningskriterier för betyget godkänd framgår av Förväntade studieresultat (se ovan).
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
BEHÖRIGHETSVILLKOR
Matematik C, Kemi B, Biologi B, eller motsvarande.
KURSVÄRDERING
En skriftlig kursvärdering genomförs i slutet av kursen. Utvärderingsresultatet sammanställs i en
kursrapport, vilken arkiveras hos institutionens administration. Resultatet av utvärderingen och eventuellt
vidtagna åtgärder kommuniceras med avdelningschef, och presenteras för studenterna vid nästa
kurstillfälle.
KURSLITTERATUR
Obligatorisk litteratur
Hjort, I. 2003. Ekologi – för miljöns skull. Liber förlag. ISBN 91-47-05104-3.